Wednesday, February 1, 2017

Фондация World Monuments Fund Програма за мониторинг - цикъл 2018 / World Monuments Watch - 2018

Като признание, че устойчивото опазване се осъществява и чрез местното ръководство, 
мониторингът на Фондацията  World Monuments Fund подкрепя и насърчава  колективните действия при застрашени културни забележителности и свързва хора и места чрез Деня на мониторинга [Watch Day http://go.wmf.org/e/109312 /watch-day/3t3n1h/56089032] - една възможност за местните общности да отбелязват значимостта на наблюдаваните културни ценности през 2018 г. и да привличат подкрепа за консервацията на културното наследство.

Не могат да бъдат финансирани обекти - частна собственост.
Поканата с условията за участие е публикувана на:
Адресът за изпращане на кандидатурите е:
Срокът е 1 март 2017 г.

Фондация World Monuments Fund
Програма за мониторинг / World Monuments Watch, цикъл 2018
Ръководство за номинация 
https://www.wmf.org/nominate

От 1996 г. на всеки две години Програмата за мониторинг / World Monuments Watch привлича международното внимание към забележителни места на културно наследство по света, които са в риск от природни сили или въздествия вследствие социални, политически и икономически промени. 
През 2018 г. ще продължи традицията да се идентифицират места с възможности за позитивна промяна. Като водеща програма за защита към Фондацията World Monuments Fund, Програмата за мониторинг на паметници на културата (World Monuments Watch) е емблематичен пример за вдъхновяващо отдадено обслужване на културното наследство, предизвикващо партньорство и добро опазване.
От основаването си програмата е помогнала на 790 забележителни места в 135 страни и територии по целия свят.
Включването на едно забележително място в World Monuments Watch не е постоянно вписване, нито отбелязва лошо управление на дадена културна забележителност от нейните стопани. 
С добавянето на нови забележителни места на всеки две години, мониторингът фокусира вниманието върху широк обхват от предизвикателства и възможности за опазване на културното наследство, възникващи за многообразните културни забележителности.
Подбраните места ще бъдат обявени от Програмата за мониторинг/World Monuments Watch за период от две години, започващ с публичното обявяване  на цикъла за 2018 г. през октомври 2017 г.
Упътването за номиниране е публикувано в интернет на различни езици и гласи следното:

 

Ползи от програмата

Мониторингът търси да насърчи грижата за културното наследство чрез три дейностни области:


Защита и издирване на нуждаещи се от помощ от страна на
Програмата за мониторинг / World Monuments Watch
Обявяването на Мониторинга е важно събитие, достигащо до широка публика по света. Фондацията World Monuments Fund работи за повишаване на международната убеденост в нуждата от опазване чрез новинарски издания, социални медии, своята интенет страница и чрез координиране с номиниращите за поддръжка на вашите местни усилия за защита. Чрез тези средства Програмата за мониторинг/World Monuments Watch (WMW) търси начин да подпомогне усъвършенстването на политиките, сътрудничеството между различните заинтересувани страни, и да засили баланса между развитието и опазването.

За да се възползват от международното внимание, създадено от World Monuments Watch през 2016 г. местните защитници на Ретранслаторната кула на Шухов в Москва (Shukhov Tower)  отпразнуваха годишнината от завършването на строителството и организираха безплатни маршрутни обиколки и филмови прожекции за да изградят подкрепа и защита на тази забележителност. В сътрудничество с Фондацията World Monuments Fund те събраха подписи с интернет петиция, приканваща към опазването на кулата.

Приятелите на баните Moseley Road Baths се възползват от Програмата за монитеронг/World Monuments Watch за да изградят една по-силна коалиция и осигурят по-голяма институционална подкрепа за своите усилия да запазят баните да продължат да функционират, за да им се радват и бъдещите поколения.

В Бейрут активистите се борят да запазят интегритета на Dalieh of Raouche чрез изработване на планове за устойчиво развитие на мястото и необходимите законодателни реформи в полза на тяхната защита.


Community Engagement /
Ангажимент на местните общности
Фондацията World Monuments Fund има за цел да обвърже хората и местата, и да окуражи местната грижа за стопанисването чрез Watch Day/Ден на мониторингкато възможност за местните общности да отбележат важността на наблюдаваните забележителности и да привлекат подкрепа за опазването на културното наследство.
В Цикъла за наблюдение World Monuments Watch през 2018 г. Фондацията World Monuments Fund ще предостави по  $2,500 на всяка забележителност за дейностите в Watch Day/Деня на мониторинг”.

Какви бяха ангажиментите на медстните общности
в цикъла на World Monuments Watch през 2016 г.
Номиниращите се възползваха от “Watch Day/Деня на мониторингаза да ангажират местните общности по разнообразни и творчески начини:
·         В античния подводен град Pavlopetri археолозите съживиха забележителността за членовете на местната общност и предложи ха за тях и гостите обиколки с гид.
·         При забележителността Chug-Chug Geoglyphs, Фондацията Fundación Desierto de Atacama осъществи обиколка с гид за жителите на близкия град Calama и дискусия за нуждите на неговото опазване.
·         В Сантяго де Куба/ Santiago de Cuba жителите се събраха през м. май за представления на местни музиканти и танцьори, проведени в две от дванадесетте колониални църкви в Сантяго де Куба/Colonial Churches of Santiago de Cuba.


Project Collaboration and Support /
Сътрудничество по проекти и подкрепа
От 1996 г. Фондацията World Monuments Fund е отделила над $100 милиона за сътрудничество по проекти с World Monuments Watch, и над $245 million са предназначени за трети участници.
Вниманието, което се привлича към подбраните културни забележителности, осигурява действен механизъм за подкрепа от разнообразни източници, между които национални, регионални и общински администрации, фондации, корпорации, други международни организации и частни дарители.

Project Collaboration and Support in the 2016 World Monuments Watch
Сътрудничество по проекти и подкрепа през 2016 г.
Подкрепа от American Express помага на Фондацията World Monuments Fund като дългосрочен партньор в Непал, на Тръста за опазване на Долината на Катманду/Kathmandu Valley Preservation Trust, за преизграждането на храма Char Narayan Temple, най-старият от храмовете, разположен на площад Патан Дърбар /Patan’s Durbar Square (от листата на световното наследство WHL).

Четири други забележителни места бяха избрани да разпределят $1 милион като грант от American Express, един от основните спонсори на World Monuments Watch, а именно:
·         В Лима Фондацията World Monuments Fund управлява сътрудничеството между Епархията на Лима/ Archdiocese of Lima, Общината на Баранко/municipality of Barranco, и Министерството на културата за подкрепа за консервационните намеси в църквата La Ermita de Barranco.
·         Фондацията World Monuments Fund подкрепя реставрацията на свещените стенописи в скалните храмове и форт Gon-Nila-Phuk Cave Temples and Fort от Индийския национален тръст за изкуство и културно наследство/ Indian National Trust for Art and Cultural Heritage с участието на местната общност.
“Watch Day/Деня на наблюдението се проведе на 4 юни 2016 г. Събитието включваше разходка в пещерите по специално създадена за целта пътека. Участниците бяха запознати с ценността на стенописите от игумена на манастира Ликир / Likir Monastery; монаси от манастира са пазители на Saspol. Бяха представени традиционни танци и фолклорна музика, както и местни храни, произведени от  обитателите на близкото селище.

 

Site Eligibility /Избираемост на културната забележителност

Културни забележителности от всички типове и всякакви културни периоди – от антични до модерни – са подходящи за участие в цикъла на World Monuments Watch за 2018 г. 
Те може да включват археологически забележителни места, граждански сгради, търговски обекти, жилища, военни, производствени или инженерни структури, градини, паркове, културни пейзажи, градски ландшафти или цели исторически градски центрове.
Могат да се включват частни или публични собствености за наблюдение от World Monuments Watch, но частните имоти не могат да кандидатстват за финансова помощ от Фондацията World Monuments Fund.
Забележителности, които са били включени в предишни цикли могат да бъдат номинирани отново и ще преминат през същата процедура на преглед и селекция като се акцентира на това как околността на зебележителното място се е променила през периода на намеса.

 

Selection Criteria / Критерии за селекция

Всяка номинация ще бъде прегледана от екипа на Фондацията World Monuments Fund и от независим експерт по културното наследство. Номинациите, които са подходящи, ще бъдат прегледани от независим съвет от експерти в съответната област от културното наследство, включително учени, професионалисти и представители на основните културни организации. През целия процес оценката на номинациите се базира на следните три критерия:
 • Значимост на забележителността;
 • Неотложност на условията или възможностите за промяна;
 • Жизнеспособност/устойчивост на осъществим план за действие.

 

Nominator Requirements / Изисквания към номиниращия

Всеки може да номинира културна забележителност за наблюдение, включително частни лица и представители на държавни агенции, образователни институции, благотворителни или неправителствени организации, които познават отблизо културната забележителност. 
Не е нужно забележителните места да бъдат номинирани от техните юридически собственици, макар че собствениците на подбраните забележителности ще бъдат известени за номинацията преди обявяванто на листата на World Monuments Watch за 2018 г.
По време и след номинацията, при прегледа и процеса на селекция се изисква сериозно сътрудничество между представителите на забележителността, номиниращия и Фондацията World Monuments Fund, за да се осигурят координирани усилия за защита и комуникация. Номиниращият трябва да бъде подготвен да кореспондира директно с Фондацията World Monuments Fund относно номинацията и да служи като официален спонсор на забележителността през цикъла на мониторинг от World Monuments Watch за 2018 г. 
От номиниращия се очаква да осигури актуална информация за културната забележителност, да улеснява медийното покритие на процеса и ангажимента на местната общност, както и инструментална помощ за World Monuments Watch 2018 за да се получи подкрепа и от други източници. 
За събитието, което ще бъде финансово подкрепено от Фондацията WMF, номиниращият ще трябва да сътрудничи с всички инстанции и власти, които ще наблюдават изпълнението на проекта.

Nomination Process / Процес на номинация
Формата за номинация на World Monuments Watch за 2018 г. е на английски език и е достъпна през защитена страница в интернет.
Ако желаете да представите номинацията на друг език, моля контактувайте предварително с Фондацията WMF на watch@wmf.org .

Формата за номинация се състои от девет части:
Part A: Basic Site Information
Част А: Основна информация за културната забележителност
наименование, местоположение, обозначение и защита,
тип на забележителността и начин на употреба

Part B: Site History and Significance
Част В: История на забележителността и ценност
История, физическо описание и културно значение

Part C: Challenges and Opportunities
Част С: Предизвикателства и възможости

Предизвикателства и възможности пред обекта на културното наследство и заинтересовани страни, свързани със забележителността

Part D: Plan of Action
Част D: План за действие
Описание на предлагания план за действие и неговите връзки с World Monuments Watch за 2018 г.

Part E: Images
Част Е: Образи
Изображения на номинираната културна забележителност.

Part F: Project Proposal (Optional)
Part F: Проектно предложение (по избор)
Допълнително предложение за дейности, за които търсите помощ (без гаранция).

Part G: Contacts
Part G: Контакти
Информация за номиниращия и за собственика/ците на номинираната забележителност.

Part H: Supplementary Materials (Optional)
Part H: Supplementary Materials (Optional)
Допълнителни материали в подкрепа на номинацията или проектното предложение

Part I: Submit your Nomination
Part I: Изпращане на номинацията

Nomination Deadline / Срок за номиниране

За да бъдат включени в цикъла на мониторинг /World Monuments Watch за 2018 г., номинациите трябва да бъдат представени до 1 март 2017 г. 
Непълните номинации или получените след крайната дата, няма да бъдат разглеждани.

Nomination Guidelines in PDF Format /
Ръководство за номинация в
PDF формат


Номинациите следва да бъдат представени до 1 март 2017г. както следва:
 • Регистрирайте нов потребител във формата на World Monuments Watch за 2018 г. на: https://fs3.formsite.com/wmwatch/2018/form_login.html
 • Попълнете регистрационната форма. Ще можете да запазвате отговорите си и да се връщате към формата за номинация за да я довършите по-късно.
  Спазвайте лимита за брой думи при всеки въпрос
  .
 • Ако забравите паролата си, изберете “Forget Password?” на страницата за регистрация към номинационната форма.
 • Изпратете формата за номинация като кликнете бутона “Submit” в Част 1/Part I.
  След като вече сте изпратили формата за номинация, ще можете само да я виждате, но не и да променяте или внасяте нови данни
  .
Ако имате въпроси, обръщайте се към Фондацията WMF на watch@wmf.org.

·         Who We Are /Кои сме ние
o   Staff & Board /Персонал и Управа
o   Affiliates / Съдружници
o   Partners / Партньори
o   Financials / Финансови въпроси
o   Jobs / Възможности за работа
o   Privacy Policy / Политика на дискретност
·         What We Do / Какво правим
o   Site Explorer / Справочник на забележителностите
o   World Monuments Watch / Наблюдател на забележителностите
o   News / Новини
o   Library / Библиотека
o   Video Vault / Видео материали
·         Get Involved / Информирай се
o   Attend an Event / Посети събитие
o   Promote Sustainable Tourism / Подкрепи устойчивия туризъм
o   Manage Your Subscription / Управлявай абонамента си
·         Give / Дари
o   Friends of WMF / Приятели на Фондацията
o   Moai Circle / Ентусиасти


Нито един проект от България не е бил подкрепен от Фондацията World Monuments Fund – 
и Програмата за мониторинг / World Monuments Watch.

No comments:

Post a Comment