L. Stoilova - List of Publications / Л. Стоилова - Списък на публикации

List of Publications / Списък на публикации
M.Arch. Ph.D. Ljubinka Stoilova / д-р арх. Любинка Стоилова


Георги Коцев, Любинка Стоилова, Валентина Върбанова, Ива Цаловска.
ГРАДОУСТРОЙСТВОТО НА СОФИЯ. ПУЛСЪТ НА ГРАДА ВЪВ ВРЕМЕТО.
С., ИТУС 98, 2016.
Georgi Kotsev, Ljubinka Stoilova, Valentina Varbanova, Iva Tsalovska.
CITY PLANNING OF SOFIA. THE PULSE OF THE CITY IN TIME.
Sofia, ITUS 98, 2016.


Любинка Стоилова, Галина Иванчева, Александър Мирков и кол.
ХРОНИКА НА ЕДНО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО СЪЗИДАНИЕ.
Централните Общински минерални бани в София - хронология на проектиране и строителство.
С., ИТУС 98, 2014.
Ljubinka Stoilova, Galina Ivancheva, Alexandyr Mirkov et al.
CHRONICLE OF A REMARKABLE CREATION.
The Central Municipal Mineral Baths in Sofia - Chronology of Design and Construction.
Sofia, ITUS 98, 2014.
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/2014/06/chronicle-of-remarkable-creation.html


Ирина Генова, Любинка Стоилова
ПРИСЪСТВИЯ / ОТСЪСТВИЯ
Художнички и архитектки в модерното изкуство на България.
Двуезичен каталог към художествена и документална изложба
в Софийската градска художествена галерия (08.11-02.12.2006).
дизйн - Надежда Олег Ляхова. С., ЕТ ИДА Красимир Гандев, 2006.
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=2984&sid=2 
http://bauw-bg.com/?page_id=367
Irina Genova, Ljubinka Stoilova
PRESENCES / ABSENCES
Women Artists and Architects in The Modern Art of Bulgaria
A bilingual catalogue to the art and documentary exposition
in the Sofia Art Gallery, 8th November - 2nd December, 2006.
book design - Nadezhda Oleg Liahova, Sofia, ET IDA - Krasimir Gandev, 2006.
http://bauw-bg.com/en/?p=44


Петър Йокимов (основен текст с илюстрации, лексикон)
Любинка Стоилова (бележки с илюстрации, библиография)
Petar Iokimov (main text with illustrations, lexicon)
Ljubinka Stoilova (references with illustrations, bibliography)

Сецесионът и българската архитектура
Secession and Bulgarian Architecture

ИК “Арх и арт борса”, С., (2005)
от поредицата “Българско архитектурно наследство”,
дизайн: Георги Деведжиев, Валентина Богданова
Сецесионът и българскатa архитектура
Съдържание                     Contents
Предговор                          Preface
от доц. д-р арх. Добрина Желева - Мартинс
 http://secession-artnouveau.blogspot.com/2013/11/0.html

Сецесионът и българскатa архитектура
1 глава. Началото             Chapter 1. The Beginning
 
http://secession-artnouveau.blogspot.com/2013/11/1.html

Сецесионът и българскатa архитектура
2 глава. Сецесионът в България     Chapter 2.  Secession in Bulgaria
http://secession-artnouveau.blogspot.com/2013/11/2.html

Сецесионът и българскатa архитектура -
3 глава. Лексикон                Chapter 3. Lexicon of Secsssionist Details

http://secession-artnouveau.blogspot.com/2013/11/3.html

Сецесионът и българскатa архитектура -
Именен показалец               Index
Библиография                     Bibliography
Резюме на английски език    Summary in English

http://secession-artnouveau.blogspot.com/2013/11/4.htmlСТАТИИ и СТУДИИ / PAPERS

L. Stoilova,
"Influence of the French Artistic Culture on Bulgarian Architects and Urban Planners from the Inter-War Period",
- In: FRENCH ARTISTIC CULTURE and CENTRAL EAST-EUROPEAN MODERN ART
(Ljiljana Kolešnik, Tamara Bjažić Klarin, Eds),
Zagreb, Institute of Art History, 2017, pp. 159-173, 213-219, 382-385 [in Eng.]
https://www.academia.edu/35379577/Influence_of_the_French_Artistic_Culture_on_Bulgarian_Architects_and_Urban_Planners_from_the_Inter-war_Period


Л. Стоилова,
"За приноса на жените в архитектурната професия"
https://www.academia.edu/33401220/За_приноса_на_жените_към_архитектурната_професия
София, 06-2017

L. Stoilova,
"On The Contribution of Women To Architectural Profession"
https://www.academia.edu/33401108/On_The_Contribution_of_Women_To_Architectural_Profession
Sofia, 06-2017


L. Stoilova,
"The 20th Century Architecture in Bulgaria.
A Possible Approach in Research and Historical Writing".
- In :
RETHINKING 20th CENTURY ARTS HISTORY,
Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences
Sofia, 2015: pp. 123-136 [in Eng.].
https://www.academia.edu/24998067/

Л. Стоилова.
"Архитектурата в България през ХХ век.
Възможен подход при изследване и историографско описание".
- В:
ПРЕОСМИСЛЯЙКИ ИСТОРИИТЕ НА ИЗКУСТВАТА ПРЕЗ ХХ ВЕК.
Институт за изследване на изкуствата, БАН,
С., 2015, с. 143-158.
https://www.academia.edu/24997941/


Л. Стоилова, 
"Архитектурното наслездство на Русе като част от националната и европейската култура (краят на XIX в. и първата половина на ХХ в.). Творци и съвременни аспекти".
- В: АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. ОБЩЕСТВЕНА ПАМЕТ, НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ. Регионална конференция Русе, САБ-Русе (17-18.10.2014 г.).
www.academia.edu/22624899/ 
L. Stoilova, 
The Architectural Heritage of Russe as a Part of National and European Culture (The end of 19th and the first half of the 20th century). Creators and Contemporary Aspects”. 
- In: АRCHITECTURAL HERITAGE. PUBLIC MEMORY, NATIONAL IDENTITY, PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES. 
Regional conference, Union of Architects in Bulgaria - Branch Russe. Russe (17-18.10.2014).
www.academia.edu/22624899/


L. Stoilova, P. Iokimov
"The Symbolism of Decorations in Art Nouveau Style",
"Secession and Bulgarian Architecture. Lexicon"
- In:
TIME and BEAUTY
Art Nouveau In The Bulgarian Cities (Ed. by Vittore Collina),
2014, pp. 12-17; 18-25 [in Eng.].


Л. Стоилова, П. Йокимов,
"Символизмът на декорациите в стила "ар нуво/сецесион".
Архитектура, 2014, No. 4, 49-55.
Ljubinka Stoilova, Petar Iokimov.
"The Symbolism of Decorations in Art Nouveau Style"
Architektura (Architecture), 2014, No 4, pp. 49-55.
http://20c-arch-bg.blogspot.fr/2015/01/six-months-11072014-11012015.html
https://www.academia.edu/10078770/The_Symbolism_of_Decorations_in_Art_Nouveau_Style


Л. Стоилова,
"Историческо развитие на зоните ‘А’-север и ‘А’-юг, м. Център,
Столична община". С., 2013.
L. Stoilova,
"Historical Review of Zones 'A-North' and 'A-South' in the Central part of Sofia, Sofia Municipality".
Sofia, 2013.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_2810.html


Л. Стоилова,
Нови факти за първите години от съществуването на дружество "Съвременно изкуство".
https://www.academia.edu/28910107/New_Facts_About_The_First_Years_Existence_of_Society_Contemporary_Art_
София, 10-2011


Л. Стоилова,
“Модернизмът – вчера, днес, утре
- Архитектура, № 1, 2010, 28-33.
L. Stoilova,
"Modernism - Yesterday, Today, Tomorrow ”,
- Architektura (Architecture), Journal of the Union of Architects in Bulgaria,
№ 1, 2010, 28-33.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/modernism-yesterday-today-tomorrow.html


Л. Стоилова, Г. Иванчева, Т. Петрова.
"Градоустройствени планове на София от 1930-те до 1950-те години
в архива на ОП "Стара София" със СИМ.
Възможности за интерпретация".
- В: Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи.
Сб. Сердика - Средец - София, Т. 5. (Л. Стоилова - съставителство и научна редакция).
С., ИТУС, (2010): 222-233, 362-363.
L. Stoilova, G. Ivancheva, T. Petrova,
"City Planning Surveys of Sofia from the 1930s to 1950s in the Archives
of Old Sofia Municiplal Enterprise with Historical Museum of Sofia.
Opportunities For Interpretation".
- In: Cultural Heritage of Sofia: Problems and Perspectives.
Serdica - Sredez - Sofia, Coll., Vol. 5 (Ljubinka Stoilova - compiler and scient. editor).
Sofia, ITUS, (2010): pp. 222-233, pp. 362-363. 
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_8303.html


Г. Иванчева, Л. Стоилова.
"Възстановка на следосвобожденската църква "Св. Спас" в София"
- В: Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи.
Сб. Сердика - Средец - София, Т. 5. (Л. Стоилова - съставителство и научна редакция).
С., ИТУС, (2010): 299-305.
G. Ivancheva, L. Stoilova,
"Reconstruction of the Postliberation Church of Sveti Spas (Holy Ascention) in Sofia"
- In: Cultural Heritage of Sofia: Problems and Perspectives.
Serdica - Sredez - Sofia, Coll., Vol. 5 ( Ljubinka Stoilova - compiler and scient. editor).
Sofia, ITUS, (2010): pp. 299-305.
http://sofiazanas.blogspot.com/2010/07/blog-post_09.html


Л. Стоилова.
"Международни архитектурни конкурси в София в края на ХIX и началото на ХХ в.",
- Исторически преглед, г. VII, кн. 18-19, март-юли 2009, с. 47-70.
L. Stoilova,
"International architectural competitions in Sofia
at the end of 19th and beginning of 20th century".
- Historical Review, Jr. VII, № 18-19, March-July 2009, pp. 47-70.
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_6193.html


Ljubinka Stoilova,
"Totalitarian Versus Authoritarian Urbanism:
Politics and Design of Sofia  in the 1930s - 1950s".
a paper delivered at the  IXth International Conference on Urban History
Lyon, August 2008.
- In: Comparative History of European Cities, Lyon, 2008.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/totalitarian-versus-authoritarian.html


Л. Стоилова.
"Големите архитектурни конкурси в България
в края на ХІХ и началото на ХХ век 
или
За пропуснатите шансове
и мъчителния път на българската архитектура".
- В: Епохата на Цар Фердинанд I. Част ІI. С., 2008, с. 52-61.
L. Stoilova,
"The Big Architectural Competitions in Bulgaria
At The End of 19th and Beginning of 20th Century
or
About Missed Chances and The Difficult Way of Bulgarian Architecture",
- In: The Epoch of Czar Ferdinand I. Coll. Vol. II.
Sofia, 2008, pp. 52-61.
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_18.html


П. Йокимов, Л. Стоилова.
"Водещи архитектурни личности на независима България",
- В: Епохата на Цар Фердинанд I. Сб. Част І.
 Евксиноград, 14.06.2008, с. 73-83.
P. Iokimov, L. Stoilova,
"Leading Architectural Personalities of Independent Bulgaria",
- In: The Epoch of Czar Ferdinand I. Coll. Vol. I.
Euxinograd, 14.06.2008, pp. 73-83.
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page.html


П. Йокимов, Л. Стоилова.
"Особености в архитектурното творчество на Пиетро Монтани",
- В: Архитектурното наследство на Пловдив като посредник между историята и съвременността. Годишник на Пловдивския Регионален исторически музей.
Пловдив, 2008, с. 37-45.
P. Iokimov, L. Stoilova.
"Peculiarities in Architectural Creativity of Pietro Montani".
- In: Architectural Heritage of Plovdiv as a Mediator Between History and the Present Day.
Annual of the Plovdiv Regional Museum of History.
Plovdiv, 2008, pp. 37-45.
http://sofiazanas.blogspot.com/p/peculiarities-in-architectural.html


Marcella Stern (Wien),  Ljubinka Stoilova, Petar Iokimov (Sofia)
"Die Stadt Sofia: Ihre bauliche Entwicklung
von der Antike bis zur Gegenwart  und Ihr Kulturerbe".
- In: Kultur - Erbe - Stadt.
Stadtentwicklung und UNESCO-Mandat
in post- und spätsozialistischen Städten.
Ein Vergleich aus kulturwissenschaftlicher Perspektive

Studien Verlag, Innsbruck-Wien-Bozen, 2008, S. 79-104.
http://sofiazanas.blogspot.com/p/die-stadt-sofia-ihre-bauliche.html


Л. Стоилова, П. Йокимов,
"Как Софийските централни гробища да станат
обект на културен туризъм според европейската културна практика".
- В: София и нейното културно-историческо наследство. Сб.
Сердика - Средец - София, Т. 4, С., 2008, с. 145-148, 269-270.
L. Stoilova, P. Iokimov,
"How The Sofia Central Cemetery Might Become an
Object of Cultural Tourism According to The European Practice"
- In: Sofia and Its Cultural and Historical Heritage. Coll.
Serdica - Sredez - Sofia, Coll., Vol. 4 (Valentina Varbanova, Nadezhda Kirova - compilers and scient. editors).
Sofia, ITUS, (2008): pp. 145-148, pp. 269-270.
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_17.html


Stoilova, L.
“Bulgarische Architektur in der Zwischenkriegszeit“,
- In: Architektonische Fragmente: Bulgarien,
catalogue to an architectural exhibition of the same name
(Architektur im Ringturm, 04.10.-09.11.2007),
Vienna, Verlag Anton Pustet (2007): pp. 58-79.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/bulgarische-architektur-in-der.html


П. Йокимов, Л. Стоилова
"Изгубеният дух на София.
Автори - архитектура - атмосфера (Разрушените кафенета на София)".
- В: КАФЕНЕ ЕВРОПА. Сб.  С., Изд. "Дамян Яков", 2007, с. 209-229.
P. Iokimov, L. Stoilova,
"The Lost Spirit of Sofia.
Designers - Architecture - Atmosphere (Destroyed Coffee-Houses in Sofia)".
- In: CAFE EUROPE. Proceedings from a conference.
Sofia, Damian Iakov Ed. House, 2007, pp. 209-229. 
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_20.html


Л. Стоилова,
Биографии на архитекти
из цикъла "Творци на българската архитектура"
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2920465268918046415#editor/target=page;pageID=5390171971379870510
Self dependently written biographical articles (20) 
in multivoluminous corps 
AKL - Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 
Fndd. & co-pub. by Günter Meißner, 1991 ff.; Book-Edition, ca. 100 vols., approx. 650 pages, 
K. G. SAUR Verlag, Leipzig-München,  Vol. 39, 40, 41, 42 ff.  (2000-2008) [in German].
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2920465268918046415#editor/target=page;pageID=5390171971379870510

"Aрхитект Нено Ямантиев - творчество и съдба",
[Architect Neno Jamantiev - Creativity and Fate]
http:20c-arch-bg.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
http://sofiazanas.blogspot.com/2012/01blog-post_31.html (31.01.2012).

"Духовната сила на съзиданието:
Архитект Костадин Мумджиев (08.07.1892-25.11.1946)",
- Паметници, Реставрация, Музеи, 12 (2009): 3-10, 15.
"The Spiritual Power of Creativity:
Architect Kostadin Mumdzhiev (08.07.1892-25.11.1946)".
- Monuments, Restoration, Museums, Nr. 12, 2009, pp. 3-10, p. 15.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2012/10/120-1892-1946.html

"Aрхитект Николай Казмуков - 100 години жизнен и творчески път".
Архитектура, 2007, No. 1, 38-39.
"Architect Nikolay Kazmukov - 100 Years Life and Creative Development".
Architektura (Architecture), 2007, No 1, pp. 38-39.
http://old.kab.bg/news.php?id=121&amp

Band 38: Fejes - Ferrari von Kellerhof (2003)
Moritz Feldhedler, S. 32.

Band 39: Frrari D'Orsara - Filippi (2004)
Ivan Fikov, S. 477.

Band 40: Filippi - Fitzner (2004)
Dimitar Fingov, S. 121.
Georgi Fingov, S. 121.
Rudof Franz Fišer, S. 458.
Alexander Fitov, S. 519.

Band 44: Franconi - Freyenmuth (2005)
Anton Frangija, S. 16.

Band 47: Gabor - Galardus (2005)
Lazar Gabrakov, S. 15.
Vitomir Gabrovski, S. 81.

Band 48: Gallarini - Garcha (2006)
Gančev (Baumeister und Holzschnitzer-Familie), S. 315.
Paraskeva Gančeva, S. 316.
Dimitar Ganev, S. 366.
Georgi Ganev, S. 367.
Rajčo Ganev, S. 367.
Spiridon Ganev, S. 368.

Band 50: Gaspare - Geesink (2006)
Krastan Gečev, S. 492.

Band 51: Geeslin - Geranzani (2006)
Christo Genčev, S. 274.
Christo Genkov, S. 335.
Germana Genova, S. 359.
Minko Georgiev, S. 501.
Stefka Georgieva, S. 506.

Band 52: Gerard - Gheuse (2006)
Nikola German, S. 192.

Band 54: Gil Valdez - Giovanni di Cione (2007)
Ganka Gineva Petruševa, S. 66.

Band 58: Gomez de Fonseca - Gordon (2008)
Asen Teodorov Goranov, S. 474.
Teodor Goranov, S. 475.
Kamen Goranov, S. 474.
Svetoslav Goranov, S. 475.

Band 59: Gordon - Gracian (2008)
Delo G'orgov, S. 32.
Diko Gospodinov, S. 167.
Nikola Grablev, S. 501.

Band 60: Graciano - Grau-Sala (2008)
Lilja Gramatikova, S. 195.
Rosica Grančarova, S. 242.

Band 63: Grondona - Grysuk (2009)
Svetoslv Grozev, S. 276.

Band65: Guerring - Guntbaldus (2009)
Stojan Gugučkov, S. 111.

see also ArchIIFORM -
http://deu.archinform.net/arch/102368.htm

- In: Dicionario dell'Architettura Moderna del XX Secolo, Torino-London (2000-2001)  - международно издание 
[Речник на съвременната архитектура на ХХ век, на италиански език]; 
Angelova-VinarovaVictoria”, Vol. I (А-В), Torino-London, (2000): 86-87
“Belkovski, Stancho-Danchov, Ivan”, Vol. I (А-В), Torino-London, (2000): 209
“Damianov, Angel”, Vol. II (С-F), Torino-London, (2000): 155-156
“Ovcharov, Georgi”, Vol. IV (L-O), Torino-London, (2001): 506-507
 “Radoslavov, Radoslav–Dzhangozov, Konstantin”, Vol. V (P-R), Torino-London, (2001): 184-185 
“Vasiliov, Ivan–Tsolov, Dimitar", Vol. VI (S-Z), Torino-London, (2001): 411-412


Любинка Стоилова, Марчелла Щерн,
"Йозеф Вондрак и Държавното столарско yчилище в Русе".
- В: Алманах за историята на Русе, Т. VI. Русе (2006): 190-201.
Ljubinka Stoilova, Marcella Stern.
"Josef Vindrak and The State Carpentry School in Russe".
- In:  Almanac of the History of Russe. Vol. VI. Russe, 2006, pp. 190-201.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2015/05/blog-post.html


Л. Стоилова,
"Малко история за комплекс "България", 
представена през погледа на един изследовател на модерната архитектура".
L. Stoilova
"A little history about 'Balgaria' Complex, 
performed through the view of a Modern architecture researcher". 
http://sofiazanas.blogspot.com/2007/11/blog-post_4102.html (09.11.2007).

арх. Тодора (Ричка) Кръстанова
биография
http://bauw-bg.com/?page_id=195
Richka Krastanova - Toneva, biography
http://bauw-bg.com/en/?page_id=19

Любинка Стоилова.
"GENIUS LOCI - Търсения на национална идентичност
между двете световни войни в архитектурата на София".
- B: София и нейните образи. (Сб. материали от симпозиум
с международно участие на компакт диск, Съст.: Д. Желева-Мартинс и кол.),
С., (2004): с. 84-98, с 36 ил.
Ljubinka Stoilova,
"GENIUS LOCI - Search for National Identity Between the Two World Wars
in the Architecture of Sofia".
- In: Sofia and Its Images (Proceedings from a symposium with international participation
on a CD, Comp.: D. Zheleva-Martins et al.),
Sofia, 2004, pp. 84-98 with 36 illustrations.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_5480.html


Петър Йокимов, Любинка Стоилова.
"Насочване на църковното и държавното начало в едно русло,
края на ХІХ в. - първата половина на ХХ в."
- В:  М. Коева, П. Йокимов, Л. Стоилова.
Православните храмове по българските зeми (ХV - средата на ХХ в.).
Архитектура. История. Библиография.
С., АИ "Проф. Марин Дринов", 2002, с. 385-512.
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_10.html
Petar Iokimov, Ljubinka Stoilova.
"Direction of the religious and state parts in one and the same course" (a chapter in a book)
- In: M. Koeva, P. Iokimov, L. Stoilova.
Eastern Orthodox Temples in Bulgarian Lands (15th to the middle of 20th century).
Architecture. History. Bibliography.
Sofia, 'Prof. Marin Drinov' Academic Publishing House, 2002, pp. 385-512.
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_10.html


Любинка Стоилова, 
”Регионални отражения на Модерното движение
в българската архитектура между двете световни войни. Приносът на жените”,
"Художнички на Балканите", тематичен брой,
С., Проблеми на изкуството, 2002, № 4, 29-34.
Ljubinka Stoilova,
"Regional Reflections of the Modern Movement in Bulgaria Between the Two World Wars.
The Contribution of Women".
"Women Artists on the Balkans”, a thematic issue
- Art Studies Quarterly, 2002, Nr. 4, pp. 29-34.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_2513.html


Ljubinka Stoilova.
"Architecture Between the Two World Wars".
- In: Sofia - 120 Years as Capital of Bulgaria.
Sofia, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2001, pp. 498-507.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/architecture-between-two-world-wars.html


Ljubinka Stoilova, Petar Iokimov.
"The Search for Identifiably National Architecture in Bulgaria
at the End of the 19th and During the Early 20th Century". 
GENIUS LOCI. National and Regional in Architecture Between History and Practice.
Bucharest, 2002, pp. 96-105.
Proceedings from international conferences
in Bucharest, 23-25 April 1999 and 19-22 October 2000
http://sofiazanas.blogspot.com/2011/08/search-for-identifiably-national.html


Petar Iokimov, Ljubinka Stoilova.
"SOFIA"
- CENTROPA,  a journal of Central European art and architectural history
Volume 1, № 1 ( January 2001 ), pp. 43-54.
 CENTROPA is indexed by Historic Abstracts,
Avery Periodicals Index, and H.G. Wilson
http://sofiazanas.blogspot.com/p/sofia.html


Л. Стоилова, 
“Българските архитектки между двете световни войни.
Образование и социален статус на пионерките”,
- В: Граници на гражданството:
Европейските жени между традицията и модерността
(Сб. материали от международна конференция, Съст.: К. Даскалова, Р. Гаврилова),
С., 2001, 280-301.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_28.html


L. Stoilova,
"Women in Bulgarian Architecture Between the World Wars".
- In: LIMITS OF CITIZENSHIP: European Women Between Tradition and Modernity
(Proceedings from international conference, Compilers: K. Daskalova, R. Gavrilova),
Sofia, 2001, pp. 280-301.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_28.html


Л. Стоилова,
"Архитектурата между двете световни войни".
-  В: София - 120 години столица. Юбилейна книга.
С., Акад. Изд. "Проф. Марин Дринов", 2000, с. 498-507.
"Architecture Between the Two World Wars"
http://sofiazanas.blogspot.com/p/architecture-between-two-world-wars.html


L. Stoilova.
“Bulgaria”,
- In: The Modern Movement in Architecture.
Selections from the DOCOMOMO Registers
(Dennis Sharp & Catherine Cooke, Editors),
010 Rotterdam (2000): 57-64 (in English).


Л.Стоилова,
"Наградата БЕНЕДИКТУС за българска архитектка".
 - Aрхитектура (Architecture), 1999, No 1, 22-24.
L. Stoilova,
"BENEDICTUS Prize Goes to Bulgarian Born Architect".
- Architektura (Architecture), 1999, No 1, pp. 22-24.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2010/12/benedictus-1998.html


Л.  Стоилова,
"Българки в чуждестранния художествен живот –
 Мара Учкунова Аубьок и Ана-Люля Симидова Праун",
- Проблеми на изкуството,  1999, № 2, 57-61.
L. Stoilova,
"BULGARIAN ARTISTS WITHIN A FOREIGN CONTEXT".
- Problems of Art Quarterly, 1999, № 2, pp. 57-61.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page.html


Л. Стоилова.
“Koй е Амадей, авторът на плана на София от 1881 г."
- Aрхитектура, 1999, No. 6, 38-39.
L. Stoilova,
"Who is Amadey, the designer of the townplanning survey of Sofia of 1881"
- Architektura (Architecture), 1999, No 6, pp. 38-39.
http://sofiazanas.blogspot.com/2011/02/blog-post.html


L. Stoilova.
“Regionalismus contra Moderne”
[Между родното и модернизма],
- Der Architekt, Zeitschrift. des BDA,
Bonn, (Januar 1998), № 1, 34-38.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/regionalismus-contra-moderne.html


Л. Стоилова, П. Йокимов,
"Софийските минерални бани".
Архитектура, 1998, No. 6, 26-30.
L. Stoilova, P. Iokimov,
"The Sofia Mineral Baths".
- Architektura (Architecture), 1998, No 6, pp. 26-30.
http://sofiazanas.blogspot.com/2011/05/blog-post_2646.html


Aвстрийски архитектурни влияния в София
в края на XIX век - началото на XX век
София., 1997; 2-ро доп. изд. 1998.
двуезичен каталог (бълг. и нем. ез.) на едноименната изложба,
представена в София - 1997 г., Виена - 1998 г., Прага - 2000 г.
Съставители:
Георги Коцев, Георги Царев - Музей за история на София, София;
д-р арх. Любинка Стоилова, ст.н.с. арх. Петър Йокимов - Център по архитектурознание, БАН;
Марчелла Щерн, д-р Дитер Клайн - Виена;
Стоян Христов - художник, София.
Автрийски институт за източна и югоизточна Европа, Задгранично бюро - София
маг. Зигрид Берка, маг. Клаус Шух
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_13.html
Биографии на архитектите
Петко Момчилов, Йордан Миланов, Георги Фингов, Никола Юруков
www.papertiger-bg.com/Wien1998_web.pdf
Oesterreichische Architektureinfluessse in Sofia un die Jahrhundertwende.
Sofia, 1997; Die 2. korrigierte u. erweiterte Auflage 1998.
Verfasser: Georgi Kocev, Georgi Carev - Museum fuer die Geschichte von Sofia.;
Dr. Ljubinka Stoilova, Dr. Petar Jokimov - Zentrum fuer Architektur der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften;
Marcella Stern, Dr. Dieter Klein - Wien;
Gestaltung: Stojan Christov, Sofia.
Oesterreichisches Ost- u. Suedosteuropa-Institut, Aussenstelle Sofia
Mag. Siegrid Berka, Mag. Klaus Schuch.
Biographies of the architects
Petko Momcilov, Jordan Milanov, Georgi Fingov, Nikola Jurukov
www.papertiger-bg.com/Wien1998_web.pdf


L. Stoilova.
“Modern Movement in Bulgarian Architecture”,
[Модерното движение в българската архитектура],
- DOCOMOMO Journal,  (July 1996), № 15, 24-25. (in English).


Л. Стоилова.
“Архитектурни фрагменти от стара София”.
Архитектура, 1998, № 4, 15-19.
L. Stoilova,
"Architectural Fragments From Old Sofia"
- Architektura (Architecture), 1998, No 4, pp. 15-19.
http://sofiazanas.blogspot.com/2011/05/26-1630.html


Л. Стоилова, 
"Модерното движение в архитектурата на жилищните сгради у нас”
- Архитектура, 1994, № 3, 39-42.  
L. Stoilova,
"The Modern Movement in Bulgarian Architecture of Residences".
- Аrchitektura (Architecture), 1994, № 3, pp. 39-42.  
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/modern-movement-in-bulgarian.html


Любинка Стоилова, Петър Йокимов.
"Българската архитектура между двете световни войни
в контекста на световния архитектурен процес".
- Архитектура,
1994, № 2, с. 40-44.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_15.html 


Любинка Стоилова, Петър Йокимов.
"Църковната архитектура в България от края на ХІХ до средата на ХХ век".
- Архитектура, № 2, 1993, 24-27.
L. Stoilova, P. Iokimov,
"Church Architecture in Bulgaria at the end of 19th Until the Middle of 20th Century".
- Architektura (Architecture), 1993, No 2, pp. 24-27.
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_09.html
Градът на мъртвите.
За смъртта и забравеното отношение
"човек - живот - изкуство".
тематичен брой на сп. Архитектура, 1992, бр. 3-4
с гост-редактори  Любинка Стоилова и Петър Йокимов
The City of Dead People.
Abouth Death and Forgotten Attitude
"Man - Life - Art".
A thematic issue of j. Architektura (Architecture), 1992, № 3-4,
Guest editors: Ljubinka Stoilova and Petar Iokimov.
http://sofiazanas.blogspot.com/p/blog-page_16.html


Любинка Хр. Стоилова.
"За архитектурата и понятието "архитектурна поетика"
Архитектура, 1989, № 2, 27-30.
Ljubinka Chr. Stoilova,
"About Architecture and the notion of Architectural Poetics"
- Architektura (Architecture), 1989, No 2, pp. 27-30.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_27.html


Любинка Стоилова.
"Съвременен модел на архитектурния образ
(структурно-типологичен и семиотичен аспект)
- В: Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство - София,
т. XXXV (1989-1990), св. II, с. 89-106.
Ljubinka Stoilova,
"Contemporary Concept of Architectural Image
(structural, typological and semiothical aspects)".
- In: Annual of the Higher Institute of Architecture and Civil Engineering - Sofia,
Vol. XXXV (1989-1990), part. II, pp. 89-106.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/architecture-between-two-world-wars_23.html


Любинка Хр. Стоилова.
"Морфология на архитектурната форма".
- В: Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство - София,
т. XXXV (1987-1988), св. II, с. 99-111.
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/2016/10/blog-post.html


Любинка Стоилова.
"Пепеляшка след бала". в. Народна култура, бр. 1, 01.01.1988
Ljubinka Stoilova,
"Cindarella After the Ball",
- Narodna kultura (People's Culture), № 1, 01.01.1988.
http://20c-arch-bg.blogspot.com/p/blog-page_9450.htmlParticipation in Exhibitions / Участие в изложби

2015
ГРАДОУСТРОЙСТВО на СОФИЯ - ИСТОРИЯ и СЪВРЕМЕННОСТ
Пулсът във времето
Архитектурна изложба – съставител в колектив
София, Музей за история на София, ет. 2, зала  с куполи под покрива
CITY PLANNING of SOFIA - HISTORY and CONTEMPORAINITY 
The Pulse-Rate in Time
Architectural exhibition  – compiler in a team
Sofia, Sofia History Museum, 2nd floor, hall with domes under the roof
http://sofiazanas.blogspot.bg/2015/10/blog-post.html

2013
ХРОНИКА НА ЕДНО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО СЪЗИДАНИЕ. 
Централни общински минарални бани в София - хронология на проектиране и строителство
Aрхитектурна изложба с каталог [на български език съставител в колектив
София, 30.10.2014 -15.11 .2011; 
Oрганизатор: Музей за история на София в сътрудничество с ДА "Архиви"
CHRONICLE OF A REMARKABLE CREATION 
The Central Municipal Mineral Baths in Sofia - Chronology of Design and Construction
Architectural exhibition with a catalogue [in Bulgarian – compiler in a team
Sofia, 30.10.2014 -15.11 .2011; 
Organizer: Sofia History Museum in Cooperation with State Archives Аgency.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204918934595960&set=p.10204918934595960&type=1&theater
https://www.facebook.com/lstoilova/posts/10204918931955894  
http://20c-arch-bg.blogspot.com/2014/06/chronicle-of-remarkable-creation.html

2010                

100 ГОДИНИ МИНЕРАЛНА БАНЯ В БАНКЯ 
100 anniversary mineral baths in bankya
Architectural exhibition with a flyer  [in Bulgarian and English] compiler in a team
Bankya, Sofia София, 27.09.2010 - 07.2011; Organizer: BuArtConcept Ltd.-Arch. Maya Buzhashka, Sofia Municipality, ‘Old Sofia’ Municipal Enterprise with Sofia History Museum.
http://sofiazanas.blogspot.com/2010/09/100.html


2009                
Преоткрий София – 130 години столица
EXPErience Sofia - 130 years capital
Photo exhibition with posters and famecards in public places compiler in a team
Sofia, 07.09.-08.10.2009; Organizer: Alpha Bank Sofia, devoted to Sofia’s 130th anniversary as Bulgaria’s capital and Alpha Bank’s 130 years of successful operation [in Bulgarian and English

2007                

ARCHITEKTONISCHE FRAGMENTE: BULGARIEN
АРХИТЕКТУРНИ ФРАГМЕНТИ: БЪЛГАРИЯ
Architectural exhibition - compiler in team
Vienna, Architektur im Ringturm, 04.10.-09.11.2007.
Organizer: Vienna Insurance Group.
http://oe1.orf.at/artikel/211459 


2006

ПРИСЪСТВИЯ / ОТСЪСТВИЯ. Художнички и архитектки в модерното изкуство на България.
http://bauw-bg.com/?p=248
PRESENCES / ABSENCES.
Women Artists and Architects in the Modern Art of Bulgaria

- Art and documentary exhibition - compiler in team.
Sofia, Sofia Art Gallery, 09.-30.11.2006.
Organizers: Bulgarian Association of University Women, Sofia Municipality, Sofia Art Gallery, National Art Gallery.
http://bauw-bg.com/en/?p=44  

2005
ЖЕНските движения в българия (1901-1950)
WOMEN's movement IN THE Bulgaria (1901-1950) 
- Documentary exhibition - compiler in team.
Sofia, Central State Archive - "Archivi"Exhibition Hal, 27.05-27.06.2005.
Organizers: Bulgarian Association of University Women, Sofia Municipality, Central State Archive

2003                 
СГРАДА В РИСК: Къща Яблански, бул. “Цар Освободител” 18, София
A BUILDING AT RISK: Villa Jablanski, 18 Tzar Osvoboditel B/d, SOfia
Architectural and documentary exhibition - compiler in team;
Sofia, 10th Jubilee international triennial of architecture – INTERARCH’2003,
Organizers: DOCOMOMO Bulgaria, University of Architecture, Construction and Geodesy, 17-21.05.2003.


2002

АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА на ХХ-ти век
The Architectural environment of the 20th century
Architectural and documentary exhibition - compiler in team;
Sofia, Union of Bulgarian Architects Headquarters, 17.04.-17.05.2002.               
Organizers: Union of Bulgarian Architects,
Bulgarian working party of the International organization for Documentation and Conservation of buildings, sites and neighborhoods of the Modern Movement – DOCOMOMO Bulgaria.


1999

ГРАД ВЪРХУ ГРАДА. 
120 години от първия регулационен и 60 години от първия градоустройствен план на София -
CITY OVER THE CITY
120th anniversary of the first regulation survey and 60th anniversary of the first master plan of Sofia.
Architectural and documentary exhibition - compiler in team;
Sofia, Union of Bulgarian Architects Headquarters, 29.02.-12.03.1999.
     

1998
АРХИТЕКТУРНИ ФРАГМЕНТИ ОТ СТАРА СОФИЯ
Architectural fragments from old Sofia
Architectural and documentary exhibition - consultant;
Organizers: General Department of Archives at the Council of Ministers of Republic of Bulgaria, Central State Archive, State Archive - Sofia.
Sofia, "Archivi" Exhibition Hall. April 1998.


2000                 

VLIV RAKOUSKÉ ARCHITEKTURY V SOFII KOLEM PŘELOMU STOLETÍ.
Podil českých architektů a inženýrů – bulharštií architekti na českých vzdĕlávacích institucích
ÖSTERREICHISCHE ARCHITEKTUREINFLÜSSE IN SOFIA UM DIE JAHRHUNDERTWENDE. 
Beitrage bömischer Architekten und Ingeneure – bulgarische Architekten an böhmischen Ausbildungsstätten
Bulgarian-Austrian architectural and documentary exhibition - compiler in team;
Prague, Novomĕstká galerie, 01.11.-29.11. 2000.      


1998, 1997       

ÖSTERREICHISCHE ARCHITEKTUREINFLÜSSE IN SOFIA Um die Jahrhundertwende
АВСТРИЙСКИ АРХИТЕКТУРНИ ВЛИЯНИЯ В СОФИЯ Края на ХІХ - началото на ХХ в. 
- Bulgarian-Austrian Architectural and documentary exhibition - compiler in team;
Organizers: Sofia History Museum, Center of Architectural Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Austrian Science and Research Liaison Office/Sofia, Vienna City Hall
Bulgarian Cultural Institute "House Wittgenstein", 19.02.-21.03.1998.
Sofia, National History Museum, 22.01.-10.03.1997.
Participation in conferences / Участие в конференции :

2015
“The 20th Century Architecture in Bulgaria. 
  A Possible Approach in Research and Historical Writing”,
Presentation inRethinking 20th Century Arts History,
Institute for Arts Studies, Bulgarian Academy of Sciences, 
International conference,
Mala Carkva by Samokov, 17-18.10.2014  [in English].

2014                
“The Place of Architectural Heritage of Russe in the National and European Culture
(end of 19th and first half of 20th century). Creators and Contemporary Aspects”,
Presentation inARCHITECTURAL HERITAGE - Public Memory, National Identity, Professional Responsibility,
Municipality of Russe, Union of Bulgarian Architects - Branch Russe,
Regional Conference with international participation, Russe, 17-18.10.2014  [in Bulgarian].

2014
“The Basilica of St. Sophia - A Possible Management Structure According to EU Practices"
Presentation with G. Ivancheva inThe Basilica of St Sophia During The Transition From Paganism to Christianity,  
International Conference, 
Sofia History Museum, Sofia, 13.05.2012  [in Bulgarian and English].

2012
“The EU Strategy "EUROPE 2020"and The 20th Century Immovable Cultural Heritage,
Presentation at the National Meeting of experts in spatial planning from the municipalities in Bulgaria, 
National Conference, National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria,
Veliko Tarnovo, 28-29.06.2012  [in Bulgarian].

2012
“The Heart of Sofia and Cultural Tourism,
Presentation inUNITED EUROPE AND ITS CULTURAL HERITAGE
International Conference, Union of Journalists in Bulgaria, 
National Institute of Archaeology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences
Sofia, 18.06.2012  [in Bulgarian].

2012
“The Heart of Sofia. Actual Infrastructure Projects in the Historical Centre of Sofia City,
Presentation at the Meeting of the Council of Architects in Europe 
International Conference, 
Union of Architects in Bulgaria, Sofia, 13.05.2012  [in English].

2012
“The EU Strategy "EUROPE 2020"and The 20th Century Immovable Cultural Heritage,
Presentation at the Meeting of the Bulgarian National Committee of ICOMOS on the Occasion of the 40th Years Anniversary of the Convention for World Cultural and Natural Heritage 
Union of Architects in Bulgaria, Sofia, 18.04.2012  [in Bulgarian].

2011                
New facts about the first years of existence of the SocietySavremenno izkustvo” (Contemporary Art)”,
Presentation in: The 9th Art studeis Readings‘2011
Institute for Arts Studies, Bulgarian Academy of Sciences, 
Union of Bulgarian Architects, 09–12.06.2011 [in Bulgarian].

2010                

Bulgarian Pioneer Women Architects and Their Innovating Role During the Interwar Period” 
- Presentation at the 10th International Conference on Urban History (EAUH) 
City and Society in European History
Session S39,  Gent, Belgium, 01-04.09.2010. [in English].

2009                

“The protection approach to Villa Sarmadzhieff and Villa Yablanski in Sofia” 
- Presentation (with P. Iokimov) at the Annual Conference CIB 069 of Housing Sociology : 
Residential Heritage and Modern Life Quality
organized by Institute of Sociology, Bulgarian Academy of Sciences
Housing and Urban Research Association, Sofia, 
Union of Bulgarian Architects, 9–13.10.2009 [in English].

2008                

“The Great Architectural Contests in Bulgaria at the End of the 19th and Early 20th Century” 
- Presentation at the conference 
The Epoch of Tzar Ferdinand I. (part II)
Sofia, 20.11.2008 [in Bulgarian].

2008                

Reconstruction of the Post-Liberation Church of St. Spas in Sofia 
- Presentation (with G. Ivancheva) at the conference 
The cULTURAL HERITAGE OF SOFIA: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Sofia, 5-7.11.2008 [in Bulgarian].

2008                

Master Plans of Sofia from the 1930s up to the 1950s 
in the Archives of Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia.
Opportunities for interpretation” 
- Presentation (with G. Ivancheva and T. Petrova) at the conference 
The cULTURAL HERITAGE OF SOFIA: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Sofia, 5-7.11.2008 [in Bulgarian].

2008                

Peculiarities in the Architectural Creativity of Pietro Montani. An Attempt for Stylistic Analysis” 
- Presentation (with P. Iokimov) at the scientific forumPlovdivs Contributions’ 2008” entitled 
The Architectural Heritage of Plovdiv as Mediator Between the History and Contemporaneity
organized by the Regional History Museum 
Plovdiv, Bulgarian National Committee of ICOMOS, 
National Academy of Architecture – Plovdiv
Plovdiv Municipality; House “Georgiadi”, 
Ancient Plovdiv, 9-10.10.2008 [in Bulgarian].

2008                

“Totalitarian Versus Authoritarian Urbanism: Politics and the Design of Sofia in the 1930s - 1950s” 
- Presentation at the IXth International Conference on Urban History
Session M22 ‘Authoritarian Urbanisms: 
Politics and Design in European Communist and Fascist Cities Since 1917
Lyon, France, 28-30.08.2008 [in English].

2008                

“Leading Architectural Personalities of Independent Bulgaria” 
- Presentation (with P. Iokimov) at the conference 
The Epoch of Tzar Ferdinand I. (part I)
Euxinograd, 14.06.2008 [in Bulgarian].

2007

"Post WW II. Discourses on Bulgarian Women Architects 
from the Period Between the Two World Wars"
- Presentation at the conference
Women, Gender and the Cultural Production of  Knowledge
Organized by the International Federation for Research in Women’s History
in association with the Bulgarian Women’s History Group, 
the Bulgarian Association of University Women and Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 
St. Kliment Ohridski University of Sofia, 8-11 August 2007

2007                
Architect Nikolay Kazmukov – 100 Years Road of Life and Creativity” 
- Presentation at the Jubilee Party, 
organized by the Chamber of Bulgarian Architects 
and the Union of Architects in Bulgaria, Sofia, 23.03.2007 [in Bulgarian].

2006                

SofiaPast and Present” 
- Presentation (with P. Iokimov)
in Lectoricum Bulgaricum” – Scientific Programme 
of the Bulgarian Research Institute in Austria/
Bulgarisches Forschungsinstitut in Österreich
Wien, Haus WittgensteinVienna, 15.11.2006 [in English].

2006                

Cooperative AssociationsA Way to Resolve Social Needs of Housing in Sofia During the 1920s” 
- Presentation (with G. Ivancheva and P. Iokimov) 
in the workshop Social Residence: 100 Years Architectural Metamorphosis, 
organized by the Union of Architects in Bulgaria (UAB) 
and the International Union of Architects, 
Sofia, UAB, 18.05.2006 [in Bulgarian].

2005                

"Sofia in Two Centuries" – Part A: “From the mid-19th Century until WW I. Part B: After WW I. until the Present” 
- Presentation (with P. Iokimov) in the international Balkan meeting 
BALKAN CAPITALS FROM THE 19th TO THE 21st CENTURY. 
TOWN PLANNING DEVELOPMENT AND ARCHITECTURAL HERITAGE 
Athens, Greece, 12.12.2005 [in English].

2005                

“The Lost Spirit of Sofia: Designers –  Architecture – Atmosphere (The Destroyed  Coffee-Houses of Sofia)” 
- Presentation (with P. Iokimov) in the interdisciplinary conference 
Cafe ‘Europe’”, 
organized by the Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences 
– Sofia, 01.12.2005 [in Bulgarian].

2005                

“Ensembles in the Central Part of Sofia City Preservation and New Construction” 
- Presentation in the scientific conference 
Sofia and Its Cultural and Historical Heritage
organized by the Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia 
Sofia, 09-11.11.2005 [in Bulgarian].

2005                

How the Sofia Central Cemetery Might Become a Sightseeing Landmark of Cultural Tourism According to the European Practice” 
- Presentation (with P. Iokimov) at the scientific conference 
SOFIA AND ITS CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE
organized by Old Sofia Municipal Enterprise with Historical Museum of Sofia 
Sofia, 09-11.11.2005 [in Bulgarian].

2004                

Search for National Identity in the Architecture of Sofia Between the Two World Wars” 
- Presentation at the symposium with international participation 
SOFIA AND ITS IMAGES
organized by the Center of Architectural Studies, 
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia Art Gallery, October 2004 [in Bulgarian].

2004                

Recent Constructions in Sofia: New image of the City or Damages in Its Cultural Heritage 
- Presentation at the international symposium 
STadtbildverÄnderungen und baukultur, 
organized by Österreichische Geselschaft für Denkmal- und Ortbildpflege 
Vienna, Austria, 19-21.10.2004 (Publised abstract of the paper - Vienna, 2005) [in English].

1999                

"The Contribution of Women to the Bulgarian Architecture During the Period Between the Two World Wars
- Presentation at the international conference 
LIMITS OF CITIZENSHIP: European Women Between Tradition and Modernity; 
Sofia, Sofia University, 29-31.05.1999 [in Bulgarian].

1999                

"The Search for Identifiable Native/National Architecture in Bulgaria 
at the End of the 19th and During the Early 20th Century
- Presentation (with P. Iokimov) at the international symposium 
National and Regional Developments in European Architecture 1880-1940 
Bucharest, Romania, 23-25.04.1999 [in English].

1999                

“Town Planning and Architectural Development of Sofia 
at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century. Traces of Austrian Influence” 
- Presentation (with P. Iokimov) at the jubilee scientific conference 
SOFIA – 120 YEARS CAPITAL CITY OF BULGARIA, 
organized by the Sofia Municipality, Sofia University, 
the Vasil Levski All-Bulgarian Committee, Union of Architects in Bulgaria, 
29.-31.03.1999; Department “Capital City” – 30.03.1999 [in Bulgarian].

1995                

The Unknown Neno Yamantiev” 
Presentation at the National Theoretical Conference 
WHITE SPOTS IN THE HISTORY OF BULGARIAN ARCHITECTURE, 
organized by the Union of Architects in Bulgaria (UAB) 
Sofia, UAB, 09.02.1995 [in Bulgarian].

1990                

Genre Approach in Preservation of the City's Architectural Memory” 
- Presentation at the international conference of ICCROM/ICOMOS 
SCIENTIFIC METHODS IN PRESERVATION OF THE CITY MEMORY 
Sofia, National Palace of Culture, April 1990 [in Bulgarian].


No comments:

Post a Comment