За архитектурата и понятието "архитектурна поетика"

статия от Любинка Хр. Стоилова,
сп. Архитектура, 1989, бр. 2, с. 27-30.

"About Architecture and
the Notion of Architectural Poetics"
an article by Ljubinka Kh. Stoilova,
in Arkhitektura (Architecture), 1989, No. 2, pp. 27-30.