Friday, September 21, 2018

The 15th Jubilee DOCOMOMO International Conference in Ljubljana'2018 - Safeguarding the Legacy of Modern Movement

Петнадесетата юбилейна международна конференция 
на ДОКОМОМО'2018 - Опазване на културното наследство 
на Модерното движение
Joze Plecnik - Национална и университетска библиотека,
Любляна, 1936-40.

Работата на цялата конференция бе посветена в 
по-гояма степен на проблемите на опазването на 
наследството на Модерното движение.
Проучването и документирането присъстваха като
conditio sine qua non - както за историците на 
архитектурата, така и в студентската работилница, 
а също и за практикуващите архитекти,
които докладваха резултатите от своята работа.

Разбира се, голямо значение има продължаващото 

обогатяване на знанието за работата на архитекти 
и градостроители - модернисти;
за преосмислянето на процесите в Модерното движение 
на ХХ век; за съдбата на отделни обекти или цели 
ансамбли и комплекси на модернизма.
В този аспект най-интересни и посетени бяха 
презентациите на специално поканените ключови лектори - 
всеки от които не само представяше 
някоя легенда - явление или архитект, но и самите те 
вече превърнали се в МоМо легенди.

Съвсем естествено, най-много материали бяха посветени 

на творчеството на словенеца Joze Plecnik 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Ple%C4%8Dnik].
Това е големият Майстор в словенската архитектура от 
ранния ХХ век.
Но той има значение и за архитектурния пейзаж на Виена -
като възпитаник на знаменитото Otto Wagner Schule,
автор на редица забележителни сгради,
между които и престижната "Zacherlhaus" 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Zacherlhaus],

Творчеството на Plecnik е знаково и за архитектурата 
на Прага, където преподава и проектира активно от 1911 г. , 
но най-вече с работата му върху Двореца в Прага [https://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Castle] - 
като негов главен архитект по време на президента 
Tomáš Masaryk (1920-1934).

Темата "Плечник" беше водеща в още няколко лекции 

(Damjan Prelovsek; Vladimir Šlapeta; S09-01, Milos Kosec; 
16-01, Wolfgang H. Salcher), но най-вече в културните 
маршрути.

Damjan Prelovsek: Speaking about Plecnik
Защото, с едни от най-значимите сгради в словенската 
столица Плечник, който се завръща в родния си град 
през 1921 и твори там до края на дните си, е определян 
като "родоначалник на модерната идентичност 
на Любляна", но всъщност творбите му са пръснати 
из цялата територия на Словения.


 
Няколко презентации 

застъпиха работата на други легенди на Модерното движение - 
Aldo van Eyck (Hubert-Jan Henket, S18-02, Wessel de Jonge; 
S18-04, Asnat Folbel).
Liane Lefaivre speaking about Aldo van Eyck 


Le Corbusier
Dimitris Antonakakis (S05-04, Stylanos Giamarelos);

J.M. Pey and Louis Khan 
    (S08-02, Kevin A. Yoder, Amanda Gibney Weko);
Hans Hollein (S11-04, Eva Bronscome);
австриецът Josef Frank (S12-01, Ivo Hammer, Robert Linke);
Alvaro Siza (S12-02, Giulia Marino);
Lois Khan (S12-03, Kyle Normandin, Sara Lordinois);
Kenzo Tange (S12-04, Kenji Watanabe);
Oscar Niemeyer (S15-04, Marcos Jose Corrilho);
Harrty Seidler (P04, Cristina Garduno Freeman, 
Giorgio Martella, Gareth Wilson; P05, Mariana Martin);
Aino and Alvaar Aalto (P19, Jonas Malmberg);
Emil Navinsek (P23, Mitja Zorc).

Най-изявените модернисти и творби в 
национален мащаб бяха представени от няколко 
работни групи в специалната сесия на 29.08.2018 г. 
Books and Events / Книги и събития

100 Buildings Every Student Should Know
by Franz Graf, Giulia Marino
Les multiples vies de l'appartement-atelier Le Corbusier From Franz Graf and Giulia Marino - PPURDOCOMOMO Nordic-Baltic – Long Time Culture Network  
изданието бе представено от 

Claes Caldenby  (Sweden) и Ola Wedebrunn (Denmark)

Поредната от едноименната серия книги включва 
резултати от работата на северноевропейската мрежа 
от работните групи на скандинавските и балтийските държави -
Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, 
Норвегия и Швеция.


Developing an Historic Thematic Framework as a Catalyst 
for Conservingand Managing Twentieth Century Heritage 
Sites and Places 
The Getty Conservation Centre, LA, USA
An Initiative of the ICOMOS International Scientific 
Committee on Twentieth-Century Heritage. 
Meeting Report
by
 Susan Macdonald and Gail Ostergren; 2011 
Съдържа информация за двудневната среща, 
организирана през май 2011 г. и спонсорирана 
от Getty Conservation Institute между членовете на 
тематична подгрупа към международния научен комитет 
за наследство на ХХ век ICOMOS ISC20 и международна 
група участници, които имат опит с организиране 
на тематични мрежи за оценка на културното 
наследство и са с експертиза 
в областта на широк географски кръг явления от 
културното наследство на ХХ век.
Целта на срещата е да се постигне консенсус между 
Международния научен комитет за опазване 
на индустриалното наследство (TICCIH), DOCOMOMO, 
ICOMOS, и Международния сюз на архитектите (UIA) 
относно историческата рамка, в която да се развива 
работата в бъдещеда се идентифицират ключови 
исторически теми за ХХ век.Изданието бе представено от Sheridan Burke (Australia), 
Chandler McCoy (USA), Download PDF
В свободна продажба бе и изданието
DOCOMOMO_Slovenia_100 (Ed. Natasa Koselj), 2017.
То представлява каталог към едноименна 
изложба на словенската група в ДОКОМОМО 
Интернешънъл, 
представена със серия от лекции през 2011 г.
Съдържанието на книгата и уводната статия 
могат да се прочетат тук
Най-голям обем презентации в международната 
конференция в Любляна бяха посветени на реновиране, 
реконструкция, повторна употреба, адаптация към нови 
функции на обекти на модернизма. 
Основната теза, която се защитаваше, бе че
адаптация на сградите към нови функции, когато
е изчерпана оригиналната употреба, 
има водещо значение за тяхното съвременно 
действие, самофинансиране и поддържане, 
вместо мумифициране чрез институционална 
финансова издръжка.
Проучаването и документирането на обектите на 
Модерното движение бе застъпено като фаза, 
която предшества дейностите по намеса в тях.
Регистрирането на поне 100 примера от архитектурата 
на Модерното движение във всяка страна с фиш минимуми 
и попълването на поне 50 подробни регистрационни 
фиша, бе домашната работа на работните групи в 
DOCOMOMO за периода 2016-2018 г.
Резултатите могат да се проследят по държави
в електронното издани
е

 MOMOVE - DOCOMOMO Virtual Exhibition
Работата за попълване на банката от примери на 
модернизма се направлява от Международния 
научен комитет по ригестрите (ISC/Registers), 
председателстван от Louise Noelle Gras (Mexico).
От целия състав на комитета, който може да 
се види на сайта на международната организация
двама души - Panayotis Tournikiotis (Greece) и 
Marieke Kuipers (The Netherlands), са определени 
като редактори на поредния сборник с попълнения 
в регистъра на DOCOMOMO International.
Мисията на комитета е да подпомага националните/
регионалните работни групи да документират модерни 
сгради и забележителни места като включват както 
изявените образци на стила, така и примери 
от ежедневието.
Две са належащите основни цели, цитирани в последния

 доклад на ISC/Registers:
- да се повиши качеството на попълване на 

  регистрационните фишове;
- да се включат добри практики на реконструкция на 
  обекти на Модерното движение.

От разговори с представители на различни национални 
групи на конференцията, се установи, че повечето 
са приключили домашната си работа успешно, 
но за други тя тепърва предстои.
Както може да се види, броят на регистрираните обекти 
във виртуалната изложба съвсем не е еднакъв
при различните държави:

AUSTRALIA - 120         KOSOVO                -   24

AUSTRIA      -   35         LATVIA                   -   54
BELGIUM     -   36         POLAND                 -     6
CYPRUS      - 101         PORTUGAL             -   80
CZECHIA     -   98          RUSSIA                   - 101
DENMARK  -   42          SERBIA                    -     4
ESTONIA     -     5          SLOVAKIA               -   99
FINLAND     -  85           SLOVENIA               - 109
FRANCE     - 188           SPAIN                      -    0
GERMANY - 102            SWITZERLAND      - 112
GREECE    - 110            THE NETHERLANDS - 59
HUNGARY -   18            TURKEY                    -  24
ITALY          - 118            UNITED KINGDOM   -  10
JAPAN        - 119            BULGARIA                 -  72


Коментари с членове на ДОКОМОМО от Европа,
които в своите държави работят в институции 
по опазване, показаха, че доста голям дял от 
културното наследство от втората половина 
на ХХ век вече е регистриран,
а администраторите са обслужвани от дигитални 
системи на архивиране и мониторинг.
Дружеството за архитектурата на ХХ век 
в Обединеното Кралство работи с безкомпромисна 
постоянна историческа дистанция от 30 години.
Спазвайки тази дистанция, постъпателната регистрация
вече е засегнала обекти на постмодернизма.

Съответната национална служба в Белгия е регистрирала
повече на брой и още по-близки по време на създаване
забележителности, между които доста в стил 
постмодернизъм. Дигиталната информация е обвързана 
с електронните кадастри.
Разбира се, това все още не предпазва собствеността
от пораженията на лошата поддръжка или изоставеност.
Механизмите на мониторинг не функционират 
пълноправно, а съзнанието за ценност на паметниците 
на културата  не е достатъчно високо, за да възпира 
някои собственици от заобикаляне или нарушение на 
законовите изисквания.
Все пак отговорниците за мониторинга са задължени
да контролират регулярно състоянието 
на регистрираните обекти в съответната територия.
В Белгия и Австрия се опитват да въвеждат знания
за културното наследство и неговото опазване
от ранна възраст в училищното образование 
чрез ролеви игри.

Повечето общини, на чиято територия
се намират регистрирани културни ценности,
имат бюджет за подпомагане (частично или цялостно),
обновяването на обектите.
В Полша, Словения, Обединеното Кралство това става
чрез кандидатстване с предварително изготвени
бланки пред съответно звено в общината.


Monday, September 17, 2018

The 15th Jubilee DOCOMOMO International Conference - Ljubljana'2018Петнадесетата юбилейна конфереция на ДОКОМОМО Интернешънъл се проведе в Любляна, Словения от 28 до 31 август 2018 г.За място на провеждане бе избран най-представителният обществен комплекс от конферентни и концертни зали, офиси и търговски обекти в центъра на Любляна, Cankarjev Dom – Cultural and Congress Centre (1977-1980), на площада на Републиката. 
Ярък образец на структурализма от 1960те години, проектиран от най-изявения словенски архитект от втората половина на ХХ век – Edvard Ravnikar (1907-1993), комплексът може да се сравни по време на създаване, местоположение и големина с НДК в София, което от своя страна дава представа за мащабите на събитието. Включването на всички обслужващи системи на Cankarjev Dom в организацията осигури перфектно ръководство и протичане на събитието – съобщителна система, времева коректност на сесии, паузи и културни събития, точност на представяните презентации, съгласуваност с предварително обявената и отпечатаната програма. 
Програмата беше богата - както на доклади, така и на съпътстващи културни събития. Участниците бяха над 200. Организаторите бяха малко на брой, но изключително ефективни. В подготовката и провеждането пролича опитната намеса на международния организационен комитет, който се състои от само пет човека – Председател, Почетен председател, Генерален секретар и Представител на научните комитети на международната организация – Ana Tostões (Португалия), Hubert-Jan Henket (Нидерландия), Zara Ferreira (Португалия), Louise Noelle (Мексико), както и председателката на ДОКОМОМО Словения – Nataša Koselj
Научната конференция бе предшествана от студентска работилница между 24 и 26 август, организирана съвместно с ДОКОМОМО Словения и Международния научен комитет по образование и теория (ISC/E & T). Тя се проведе в разположеното в непосредствена близост до Cankarjev Dom начално училище Majda Vrhovnik, проектирано от Emil Navinšek през 1950те години.

Работата по темата "Education to Everybody / Structures in Ljubljana" (Образование за всеки / структури в Любляна) бе фокусирана на употребата на генерични структури като проектни инстументи, приложени към училищни сгради и секции, проектирани от архитектите на словенското Модерно движение Emil Navinšek и Edvard Ravnikar.
Предизвикателството към международните и интердисциплинарни студентски екипи е да предложат устойчиви намеси и разширения на една сграда, която да служи като модел за други 38 коридорни училищни сгради, проектирани от Navinšek из цяла Словения. Училищата са били използвани без прекъсване повече от половин век и са показали сходни предимства и проблеми при реновиране. Много от тях са вече обновени, разширени или променени по различни начини. През последното десетилетие особено са осъществявани реновации съгласно директивите за енергоефективност. Но тези намеси не са координирани и решенията варират в различните сгради, въпреки секционния подход, приложен от арх. Emil Navinšek в първоначалния проект. Затова, от всеки екип се очаква да представи стратегия на намеса, която да включва сходен структурен подход, както и техническо усъвършенстване с оглед достъпност, енергоефективност, противоземетръсна устойчивост и подобрения на интериорния дизайн на класните стаи. 
https://docomomo2018.di/index.php/student-workshop

Студенти:
Снимки по време на работа:  

Резултатите бяха пердставени в първия ден на конференцията - 28.08.2018 г. преди тържественото откриване на изложбите в Cankarjev Dom.
Тържествено откриване на изложбите бе направено от Nataša Koselj, Slovenia - 28.08.2018, както следва
  • на проектите от студентската работилница ; 
  • на постерната сесия -
  • работата на Edvard Ravnikar върху проекта и строителството на Cankarjev Dom (куратор: Nataša Koselj) ;
  • Детски площадки от Aldo van Eyck в Амстердам (куратор: Liane Lefaivre) ;
  • Дискусия във вилата на Plečnik между Alexander Tzonis (Greece), Liane Lefaivre (Canada) и Damjan Prelovšek (Slovenia) - https://youtu.be/3eu61JefUtE ;
  • Архитектурата на Milan Mihelič и нейните реновации (Andrej Mlakar, Studio Krog) ; 
  • Стоте модерни обекта на Docomomo Slovenia и представянето на проекта за Площад на Революцията от Edvard Ravnikar.
http://docomomo2018.si/index.php/15idc-exhibitions
Docomomo Meetings: 
Advisory Board, ISC/Education and Theory, ISC/Interior Design, 
ISC/Registers, ISC/Technology, ISC/Urbanism & Landscape.


DOCOMOMO съвещания се проведоха на 28.08.:
на Консултативния съвет, на международните научни комитети - по образование и теория, по интериорен дизайн, по регистри, по технология, по урбанизъм и ландшафт. 


International Docomomo Conference - 
28-31.08.2018
Научната конференция бе тържествено открита от Ana Tostoes, 
Председател на  DOCOMOMO International

Програмата се състоеше от ключови лекции на специално поканени гости - в началото и в края на всеки от дните
Ключови лектори бяха :
на 28.08.:
    Hubert-Jan Henket (The Netherlands)
    Liane Lefaivre (Canada)
на 29.08.:
     Damjan Prelovšek (Slovenia) 
     Vladimir Šlapeta (Czech Rep.)
на 30.08.: 
     Claes Caldenby (Sweden) 
     Alexander Tzonis (Greece)
на 31.08.: 
     Špela Videčnik (Slovenia).Hubert-Jan Henket (The Netherlands)


   Damjan Prelovšek (Slovenia)

Vladimir Šlapeta (Czech Rep.)
Alexander Tzonis (Greece)


Liane Lefaivre (Canada)


Пълната програма на 18те редовни панела, 
разделени в 6 групи по три паралелни сесии, може да се види тук

Паралелни сесии
на 29.08.:       S09, S10, S15                      S04, S11, S16
на 30.08.:       S01, S12, S13                      
на 31.08.:       S07, S08, S14                      S03, S05, S06
                                                                    S02, S17, S18

на 30.08.2018: 
S12_Updating Materials and Technology / Актуализиране на материали и технологии
Sessions Chair: Uta Pottgiesser (Germany, Belgium)

White, Everything White? Josef Frank’s Villa Beer (1930) in Vienna, and its Materiality
Бяло, всичко бяло? Вила Бийр от Йозеф Франк (1930) във Виена и нейната материална значимост
Ivo Hammer (Germany), Robert Linke (Austrua)

Restoring Jean Prouvé.
The “Buvette” at Évian-les-Bains (1955-57) and Other Technical Objects.
Да реставрираш Жан Прувe.
Вила "Бувет" в Евиан-ле-Бен (1955-57) и други технически поблеми
Giulia Marino (Switzerland)
Salk Institute for Biological Studies:
Teak Window Wall Conservation Project.
Институт за биологични изследвания "Солк" (Луис Кан):
Проект за реставрация на стените от тиково дърво

Kyle Normandin, Sara Lardinois (USA)


на 29.08.2018
S16_Education for Preservation and Reuse /
 Образование за опазване и нова употреба
Wessel de Jonge (The Netherlands), председател на сесията

How Modern Was Plečnik and What Can We Learn From Him Today?
His Famous Buildings in Vienna Then and Now

Колко модерен беше Плечник и какво можем да научим от него днес?
Неговеите знаменити сгради във Виена тогава и сега

Wolfgang H. Salcher (Austria) 

Dissolving “Urban Time Bubbles”:
Integrating Modern Military Heritage Within the Contemporary City
Разтваряне на "мехурчета за градско време":
Интегриране а модерното военно наследство в съвременния град
Iris Kashman, Oren Ben Avraham (Israel)

Learning to Reuse Modernity: The Educational Challenge /
Да се научим на повторна употреба на модерността:
Образователното предизвикателство

Goncalo Canto Moniz (Portugal), Andrea Canziani (Italy), 
Carolina Quiroga (Argentina) ;
Contributions of Academic Workshops to the Discussion
on the Reuse of Modernist Buildings

Принос на академичните семинари към дискусията 
за повторното използване на модернистичните сгради
Mihael Melenhost (Germany), Fransisco Teixeira Bastos (Portugal)


на 31.08.2018:
S03_European Housing Strategies / Европейски жилищни стратегии
Session Chair: Miles Glendinning (Scotland)

Modern Neighbourhoods in Ljubljana - 
The Splendour and Misery of Their Existence and Development /
Съвременните квартали в Любляна - Великолепието и мизерията

на тяхното съществуване и развитие
Kaja Lipnik Vehovar (Slovenia)

Portuguese State-subsidized Multifamily Housing Projects.  
Emergent Modernity During the Mid 20th Century / Португалски субсидирани многофамилни жилищни проекти. Възникваща модерност през средата на 20-ти век. Gisela Lameira, Luciana Rocha (Portugal) 
Up-to-Date Interventions and Changing Identity:
The Imanta Housing Estate in Riga / 
Модерни интервенции и промяна на самоличността: Жилищният комплекс "Иманта" в Рига
Sandra Treija, Ug‘is Bratuškins, Alisa Korol‚ova (Latvia)  


на 31.08.2018:      
S06_Doubts on Authenticity / Колебания относно автентичността
Session Chair: Henrieta Moravčíková (Slovak Republic)

Metamorphosis and Ambiguities: Some Remarks on Modern Heritage Preservation
Метаморфози и многозначности: Някои бележки върху опазване на модерното наследство
Ana Carolina Pellegrini, Ruth Verde Zein (Brazil) на 31.08.2018
S02_Tactical Urbanism / Тактичекски урбанизъм
Eui-Sung Yi (South Korea, USA), Председател на сесията


Metamorphoses of Cultural Memory and the Opportunity to Safeguard
the Modern Movement Heritage in Bulgaria /
Метаморфози на културната памет и възможността 

да се опазва наследството на Модерното движение в България
Любинка Стоилова (България)
https://www.academia.edu/37404593/
https://www.academia.edu/37404625/ Modern Heritage and the Challenges of Urban Conservation:
Between Singular Buildings and the Metamorphosis of Urban Fabric /
Наследството на модернизма и предизвикателството на градоустройственото опазване: Между отделната сграда и метаморфозите на градската тъкан
 
Horacio Torrent (Chile)
Final panel discussion - завършваща панелна дискусия

S17_Identity and Nationa-Building / Идентичност и Национално строителство
Barbara Coutinho (Portugal), Председател на сесията

Eunice Seng (Singapore, Hong KongMarek Stepa (Poland) 
Daniel Laczlo (Hungary)

The Clash of Nationalisms:
Making of Bulgarian Post-Socialist Identity on the Modern Heritage Battlefield 

Сблъсъкът на национализмите, осъществяващи българската 
постсоциалистическа идентичност на бойното поле на модерното наследство
Анета Василева (България)
https://www.academia.edu/37426055/The_Clash_of_Nationalisms_Making_of_Bulgarian_Post-Socialist_Identity_on_the_Modern_Heritage_Battlefield


S18_About Team 10_Continuity and Change / За Тийм 10_Приемственост и промяна
Hubert-Jan Henket (The Netherlands), Председател на сесията

Mohamad Sedighi (Iran, The Netherlands) , Wessel de Jonge (The Netherlands)
Deborah Saunt (UK), Anal Falbel (Brazil)
Myth and Metamorphosis: Aldo van Eyck‘s Orphanage (1960) 

in Amsterdam Restored /   Мит и метаморфоза: 
   Реставрацията на дома за сираци от Алдо ван Ейк (1960) в Амстредам
   Wessel de Jonge (The Netherlands)
Подробности за сборника с материалите от конференцията на:


В късния следобед на 29.08.2018 се проведе
Special Session_Books and Events / Специална сесия_Книги и събития
Бяха направени следните презентации

100 Buildings Every Student Should Know
Eui-Sung Yi (South Korea, USA)

Les multiples vies de l’appartement-atelier Le Corbusier
Franz Graf, Giulia Marino (SWE)

Teaching through Design
Uta Pottgieser (Germany, Belgium)

 DOCOMOMO Nordic-Baltic – Long Time Culture Network 
 Ola Wedebrunn (Denmark)

Developing an Historic Thematic Framework as a Catalyst for Conserving
and Managing Twentieth Century Heritage Sites and Places 
Sheridan Burke (Australia), Chandler McCoy (USA), 
The Getty Conservation Centre, LA, USA
Представя 100-те най-значими забележителности на ХХ век 
в Австралия, които са в риск.
Масата на Getty Conservation Centre (LA, USA) във фоайето - 
отрупана с рекламни материали

15th Docomomo Council Meeting
August 30, 2018 Cankarjev Dom, Ljubljana.

Петнадесетото Общо събрание на ДОКОМОМО 
бе проведено на 30.08.2018 г. 

Основни резултати от предварителните обсъждания и коментарите на място:
За членове на международната организация са приети работните групи
на Армения, България, Катар, Румъния и Виетнам.


Седалището на ДОКОМОМО Интернешънъл остава в 

Техническия Университет, Лисабон до 2022 г. 
при председателството на Ana Tostões.

16th International Docomomo Conference
Tokyo, Japan, 2020
16та Международна конференция на ДОКОМОМО ще се проведе 
в Токио, 15-18 септември 2020 г. на тема
Resilient Inheritability: Sharing Values of Global Modernity
(Устойчива наследственост: Споделяне на ценностите
на глобалната модерност)  www.docomomo2020.comСпециален акцент бе поставен върху въпроса за 
бъдещото седалище на Docomomo International. 
Отправя се покана към всички работни групи да
 изпратят свои кандидатури за домакинство за 
периода 2022-2028 г.  до декември 2019 г., 
които да бъдат разгледани на Общото събрание 
в Токио през 2020 г.Round Table Discussions on the future topics of interest

of DOCOMOMO International - 31.08.2018
Кръглата маса, посветена на 30-годишния юбилей на организацията, 
се концентрира върху бъдещето на DOCOMOMO и неговия предмет - 
модернизма. 
В нея участваха Hubert-Jan Henket (Нидерландия), председателстващ;
Richard Klein (France), Wessel de Jonge (The Netherlands), 
Scott Robertson (Australia, Oceania); Yoshiyuki Yamana (Japan), 
Ola Uduku (Ghana), Horacio Torrent (Chile).
https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairwesteuprod/production-cankarjevdom-public/71f6f2093fdd42b8aa9f5b5f41c40981Hubert-Jan Henket
Важно е да изясним взаимоотношенията между модернизма и 
постмодернизма. Да се поучим от постмодернизма, 
би следвало в съвременното  модерно проектиране да бъдат 
въвличани и местните хора.

Yoshiyuki Yamana:
Една от задачите на следващата международна конференция 

ще бъде да се задълбочи убедеността в ценностите на модернизма 
и неговите регионални проявления. 
В Япония гледат на DOCOMOMO International като на европоцентрична организация, която е далеч от проблемите на Азия. 
Преди няколко години в Индонезия е създадена организация 
за модерна архитектура - ASIAMOMO. 

Scott Robertson: 
Много често през последните години се коментират отношенията 
между модернизма и постмодернизма. В Австралия те се 
противопоставят като лошата и добрата архитектура.
Wessel de Jonge
Напоследък доста се коментира арогантността на модернизма. 
На това основание в Естония се чуват мнения против 
DOCOMOMO. Все по-актуални в бъдеще ще стават въпросите за: 
- адаптация на модерни сгради към нови функции; 
- правилна селекция за юридическа защита на обекти от 
по-близка историческа дистанция; - средови и енергийни проблеми; 
- устойчивост и мобилност. В тази връзка е важно  как 
постмодернизмът разглежда същите тези проблеми, 
т.е. либерализация на нуждите на обикновените хора. 
От гледна точка на опазването на модерната архитектура 
и съвременната реконструкция, трябва да се обърне по-голямо 
внимание на образованието и професионалната квалификация.
Richard Klein: 
След 30 години дейност на DOCOMOMO чувствам, че знанието за 
модерното движение е нараснало значително. Днес са много важни 
темите за разрушаването и адаптивната вторична употреба 
на обектите на модернизма, устойчивостта и средовият подход.
Трябва да се пазят не само физически сградите и комплексите, 

но и идеите на модернизма. Всъщност, като студенти през 1970те 
години постмодернизмът ни дари със свободата да научим 
повече за модернизма. А днес, именно благодарение на 
това знание, много архитекти практикуват нео-модернизъм. 
DOCOMOMO е всъщност постмодерна организация от 
1980те години, която подпомага приемствеността на модерността. 
Horacio Torrent
Безусловно в наше време е по-голям интересът към постмодернизма. 
Вече е основана организация, посветена на постмодернизма - 
нещо като DOCOPOSMO. Въпреки това, извън постмодернисткия 
дебат, все още има много какво да се научи за Модернизма. 
Miles Glendenning (Scotland)
DOCOMOMO трябва да се съсредоточи върху проблемите 
на модернизма. В исторически план Rem Koolhaas e постмодернист, 
който също ще остарее, т.е. ще отшуми/ще му мине модата. 


Susan Ross (Canada): 
Акцентът на DOCOMOMO International трябва да остане върху 
модернизма. Нека да се занимаваме с Модерното движение 
30 години назад и 30 години в перспектива в условията на 
променен ландшафт. Да се опитаме да се разграничим от 
останалите организации, да се съсредоточим в своята специфика. 
Ценността на нашата организация е в това, че среща практиката 
с академичното знание. Затова днес е нужно още по-тясно
 обвързване с образованието. 
Аз споделям мнението на Hubert-Jan Henket, изразено на 
Общото събрание, че за предпочитане е DOCOMOMO International 
да остане по-малка, по-интимна организация, което е по-добре 
в сравнение с други. Това ще помогне за по-ефективни 
вътрешни връзки, и ще я направи по-влиятелнаНеобходимо е
 да се разработи успешен модел на взаимопомощ и коопериране, 
да се запази досегашния дух  на организацията.
Uta Poltgiesser (Germany, Belgium): 
1. Критичният дух е много важен за нас, за нашата организация 
(това е мисъл на Robert Venturi);
2. Относно проблемите на устойчивото развитие - пакетирането 
на старите сгради с топлоизолации е възможно най-порочното 
нещо на нашето време;
3. Трябва да намерим начин да избегнем съществуващите 
стари стратегии на професионално поведение.
Eui-Sung Yi (South Korea, USA): 
Ценността на DOCOMOMO се състои в неговите членове - 
между тях има много практикуващи на възраст около 40 г., 
които споделят своя опит и разширяват съвременното знание 
за значението и възможната ефективност на 
Модерното движение към други практикуващи архитекти.
А това е жизнено важно за техния бизнес.
глас от залата: 
Като историк, занимаващ се с проблемите на опазването и 
член на DOCOMOMO вече 15 години аз научих много от 
участие в международните конференции. 
Смятам че дейността на нашата организация помага много 
за образованието на архитектите. Време е да кажа: 
"Благодаря "DOCOMOMO !"
Louise Noel (Mexico)
За изминалите 30 години ние не просто правихме "DO" и "CO" - 
не просто документирахме и опазвахме, 
ние защитихме Модерното движение.Celebrating 30 years of Docomomo International

Recognition to Hubert-Jan Henket and Wessel de Jonge
31/8/2018Юбилейната 30та годишнина от създаването на Docomomo International 

бе отбелязана и символично от членовете на Изпълнителния комитет - 
Natasa Koselj, Ana Tostoes и Zara Ferreira, с връчване на балони 
на двамата съ-основатели - Hubert-Jan Henket и Wessel de Jonge.
https://www.docomomo.com/events?sec=3&id=831 . 


В края на сесията бе направена фамилна снимка на всички участници

Достоен завършек на научната част от конференцията бе 
балът същата вечер, който се проведе в бар-ресторанта 
на последните етажи на Nebotičnik  (единственият небостъргач  - 
ар деко от 1931-1933), по чиято височина се равняват всички 
останали сгради в историческия център на Любляна
Програмата на конференцията включваше и поредица от
 обиколки по забележителни места в Словения:
http://docomomo2018.si/index.php/pre-and-post-conference-toursНа 01.09.2018 се проведе тур на северозапад от Любляна 
до езерото Bled, който се фокусира върху модерни обекти, 
създадени след Втората световна война:

1. Начално училище в Stražišče от Danilo Fürst, 1955-1965.


2. Preseren Theatre от Plečnik в Kranj (1948-1953) ;
 3. Обилен обяд с лакомства от местната кухня бе сервиран в 
ресторант Pr'Lectar в чаровното средновековно градче Radovljica, 
с богато културно и природно наследство.Времето на обяда с фолклорни музикални изпълнения
бе добър повод за обмен на опит и впечатления  - 
отново разговори за образование и опазване в полето на модернизма.4. Мемориален парк на убити през Втората световна война 
при затвора в Katzenstein Castle от Eduard Ravnikar с  Murka градински 
павилиони и параклис от Jože Plečnik (1937-1939) в Begunje ;4. Мемориал на убити при окупацията през Втората 
световна война в долината на река Draga, Begunje от 
Eduard Ravnikar (1952-1953).

6. По пътя към езерото Bled - общинска сграда

6. Езерото Bled