Регионални отражения на Модерното движение в българската архитектура между двете световни войни. Приносът на жените

Стоилова, Любинка.
”Регионални отражения на Модерното движение в българската архитектура между двете световни войни. Приносът на жените”,
“Художнички на Балканите/Women Artists on the Balkans”, тематичен брой,
С., Проблеми на изкуството, 4 (2002): 29-34.

STOILOVA, Ljubinka
"Regional Reflections of the Modern Movement
in Bulgaria Between the Two World Wars.
The Contribution of Women"
ART STUDIES QUARTERLY,
2002, Nr. 4, pp. 29-34.