Българската архитектура между двете световни войни

в контекста на световния архитектурен процес

статия на д-р арх. Любинка Стоилова
и ст.н.с. арх. Петър Йокимов
в сп. Архитектура, 1994, бр. 2, с. 40-44

Stoilova, L., P. Iokimov
“Bulgarian Architecture Between the Two World Wars
in the Context of World-wide Architectural Process"
Arhitektura (Architecture), 2 (1994): 40-44 (in Bulgarian).