Съвременен модел на архитектурния образ

(структурно-типологичен и семиотичен аспект)
статия от Любинка Стоилова
В:
Годишник на Висшия институт по архитектура и строителство - София,
т. XXXV (1989-1990), св. II, с. 89-106.

"Contemporary Image of Architectural Image
(A Structurally-Typological and Semiothic Model)"
by Ljubinka Stoilova,
In:
Annyary of the Higher Institute of Civil Engineering and Architecture
Vol. XXXV (1989-1990), part II, pp. 89-106.