Tuesday, October 4, 2022

DOCOMOMO Manifesto on Education | Tokyo – Valencia

Заключителен манифест за образовянието DOCOMOMO International 17та международна среща, Валенсия, септември 2022

Представен на заключителната церемония на срещата https://www.facebook.com/photo?fbid=506919008105396&set=a.383108203819811

Through this Manifesto, DOCOMOMO promotes a discussion on better education for Modern Movement heritage, embracing its cultural, ethical, and social ideas and values that are still relevant in 21st century society.
The Manifesto formulates a vision on what should be the contents and aims for education and training on the subject. It is an open invitation to all levels of education and to all domains and disciplines related to Modern Movement heritage, to interpret its local implications, to elaborate on it and to implement it in education and training.
The roundtable “Sharing Values of Global Modernities. Towards a DOCOMOMO Education Charter” during the International DOCOMOMO Conference in Tokyo 2020(+1), offered the occasion to start the reflection on the education needed. The DOCOMOMO International Specialists Committee on Education + Training (ISC / E+T), together with a group of experts from different cultural backgrounds took up the challenge bringing the ideas discussed in Tokyo together and shaping the Manifesto into 8 articles.
EDUCATION FOR MODERN MOVEMENT HERITAGE SHOULD AIM TO:
Document, conserve and re-use heritage that embodies the principles of the Modern Movement.
Document effective educational projects on conservation and maintain open access.
Provide comprehensive knowledge of all the processes connected with conservation.
Recognize and interpret the Modern Movement heritage in all its complexity.
Understand and practice preventive conservation.
Promote cultural sustainability alongside environmental and economic sustainability.
Bring interdisciplinarity and diversity into heritage conservation.
Advance the participation of heritage communities and the public.

публикувано в:

Docomomo Bulgaria - 17 September 2022

https://www.facebook.com/docomomobulgaria/posts/pfbid0VAhZbmqL2Jn4pJ9WdL27kF9fBksAVZdvveGd5Bz9nxunSR8qj2Mn1kH5uFzEUsMsl


Чрез този Манифест DOCOMOMO насърчава дискусия за по-добро образование относно наследството на Модерното движение, обхващайки неговите културни, етични и социални идеи и ценности, които са все още валидни в обществото на XXI век.
Манифестът формулира визия какви трябва да бъдат съдържанието и целите на образованието и обучението по темата. Това е отворена покана към всички нива на образование и към всички области и дисциплини, свързани с наследството на Модерното движение, да тълкуват неговите местни последици, да го разработят и да го прилагат в образованието и обучението. Кръглата маса "Споделяне цанностите на глобалните модернизми. Към Харта за DOCOMOMO образование" по време на Международната конференция на DOCOMOMO в Токио 2020 (+1), бе повод да започне обмислянето на необходимото образование. Международният специализиран комитет на DOCOMOMO по образование и обучение (ISC / E + T), заедно с експерти от различни културни сфери поемат предизвикателството да обединят идеите, обсъдени в Токио, и да оформят манифеста в 8 глави.
ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА НАСЛЕДСТВОТО НА МОДЕРНОТО ДВИЖЕНИЕ ТРЯБВА ДА ИМА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
Да документира, консервира и адаптира наследството, което въплъщава принципите на Модерното движение. Да документира ефективните образователни проекти за опазване и да поддържа отворен достъп към тях. Да осигури изчерпателни познания за всички процеси, свързани с опазването. Да разпознава и тълкува наследството на Модерното движение в цялата му сложност.
Да разбира и практикува превантивно опазване.
Да насърчава културната устойчивост наред с екологичната и икномическата устойчивост.
Да въведе интердисциплинарност и разнообразие при опазването на наследството.
Да насърчава участието на организации, свързани с наследството и обществеността.

No comments:

Post a Comment