Friday, November 30, 2018

Professional High School of Interior Architecture and Woodworking, Plovdiv / Промишлено училище по вътрешна архитектура и дървообработване в Пловдив

Professional High School of Interior Architecture and Woodworking 
       in Plovdiv
architects                         Svetoslav Grozev, Dimitar Popov
other/former name           Industrial High School
type                                  Education
date of commission          1930
date of completion           1933
listing/protection               no information
current use                       high technical school of interior architecture 
                                         and woodworking
current condition              The last floor was a later addition
                                         Relatively good general state
                                         Partial facade reconstruction in 2018 
                                         according to media publications, as follows: 
https://www.facebook.com/BGarch203040/photos/a.599960290173724/1103759553127126/?type=3&theater - 07.10.2018 
visitor information             open for students during the school hours
address                            70 Gladfstone street, 4002 Plovdiv, Bulgaria
submitted by                     Vasil Makarinov, Teodor Karakolev 
                                                      (text and photos)

During the inter-war period school buildings in Bulgaria were often built in modernist style. The Plovdiv’s Industrial High School was no exception.
The Industrial School was opened in 1933 for the resumed Plovdiv’s Industrial Fair (1892-93) after more than 40 years breakout. Since then till 1940s the school was used as an exhibition space so its history is strongly connected with the Fair.
The career of one of its architects – Svetoslav Grozev - was related to the history of the Plovdiv Fair. Since 1933 he was the main architect and decorator in-chief of the Fair’s halls. The halls that he designed in the second half of the 1930s and in the 1940s were among the highest examples of modernist architecture in Bulgaria. In the late 1940s they were demolished. Grozev designed some of the houses of the most wealthy industrials in Plovdiv – some of them, built in the 1930s, are still among the best examples of modernist architecture in Bulgaria.

The staircase glass enclosure was lighted by 4 vertical bands of windows. Thin strips of metal framework held the glass elements.
The system for opening of groups of windows by common iron levers strongly resembled the one applied in the Bauhaus Design School in Dessau (Walter Gropius, 1926).

In October 2018 all the metal-framed windows at the staircase were replaced with new PVC ones with thicker frames and elementary way of opening of separate window-wings. All other wooden-framed windows on the classrooms were also replaced by new ones with a random articulation that does not follow the authentic one.\

Промишлено училище по вътрешна архитектура и дървообработване 
в Пловдив
aрхитекти                         Светослав Грозав, Димитър Попов
вариант/бивше име         Индустриална гимназия
тип                                    образование
дата на поръчка              1930
дата на завършване       1933
регистрация/защита        няма информация
съвременна употреба     средно техническо училище по 
                                          вътрешна архитектура и дървообработване
съвременно състояние   последният етеж е надстоен допълнително
                                          относително добро общо състояние
                                          частична фасадна реконструкция, 2018 
                                          според публикации в медии, както следва: 
https://www.facebook.com/BGarch203040/photos/a.599960290173724/1103759553127126/?type=3&theater - 07.10.2018 
за посетители                  отворено за ученици по време 
                                          на обучение
адрес                                ул. "У. Гладстон", 4002 Пловдив, България
представено от                Васил Макаринов, Теодор Караколев 
                                                             (текст и снимки)

По време на Междувоенния период училищните сгради в България често са строени в модернистичен стил. Индустриалната гимназия в Пловдив не е изключение.
Промишленото училище бе открито през 1933 г. за възобновяване на Индустриалния панаир в Пловдив (1892-93) след повече от 40 години прекъсване. Оттогава до 40-е години на ХХ век училището се използва като изложбено пространство, така че историята му е тясно свързана с панаира.
Кариерата на един от архитектите - Светослав Грозев - е свързана с историята на Пловдивския панаир. От 1933 г. той е главен архитект и декоратор на основните зали на Панаира. Изложбените халета, които е проектирал през втората половина на 1930-е и през 1940-е години, са сред най-високите примери на модернистичната архитектура в България. В края на 1940-е години те са разрушени. Грозев проектира къщите на едни от най-богатите индустриалци в Пловдив - някои, изградени през 1930-е години, са все още сред най-добрите примери на модернизма в България.
Стълбищната клетка на училището беше осветена от 4 вертикални прозореца. Тънки ивици от метални шпроси поддържаха стъклените елементи. Системата за отваряне на групи прозорци чрез общи метални лостове силно напомня системата, прилагана в дизайнерското училище "Баухаус" в Десау (Валтер Гропиус, 1926). През октомври 2018 г. всички метални прозорци на стълбището бяха заменени с нови от PVC с по-дебели рамки и елементарен начин за отваряне на отделни прозоречни крила. Всички останали дървени прозорци в класните стаи бяха заменени от нови с произволни пропорции, които не следват автентичните.

КОМЕНТАРИ в българската група на ДОКОМОМО 
арх. Венцислав Илиев:
.. Обектът заслужава да бъде предложен на ДОКОМОМО Интереншънал за публикация като обект който е бил в риск, но сега е в още по-голям риск.
Ще си позволя коментар, който би бил интересен като тема за дискусия , именно "дограмата".
Обърнете внимание от снимките на какво прилича оригиналната дограма на стълбищната клетка  - единично стъкло на маджун върху винкел - съвсем като остъклена тераса от 70-те.
Единствения оригинален елемент е дръжката за отваряна на хоризонтална ос.
Разбира се че остъкляване в този вид сега е недопустимо и подлежи на подмяна.
Разбира се че подмяна във вида в който това е сторено е също толкова недопустимо - банална РVС дограма с измислен растер.
Замислете се обаче как ще направите елегантни  шпроси с фасадна ширина на оригиналния винкел, при това носещи стъклопакет. Отговорът сигурно ще бъде - окачена АL фасада с капачки.
Дали това решение ще бъде адекватно на автентичното !?! 
И дали то би ни задоволило повече от елементарната РVС ?
С това искам да обърна внимание, че преди да се впуснем в яростно критикарство, трябва и да се замислим върху някои "дребни" въпроси като този, който изложих по-горе.
И да ги предложим на разните  кметове като този на Пловдив, който твърди че не разбира от дограми. Не разбира, но съсипва.
Съсипва, но учителите и директора са доволни - бъдете сигурни в това, както съм сигурен, че нашите доводи за запазване  автентичността на тази интересна сграда ще им се сторят смехотворни  и досадни... А може би опасни и "джендърски".

... [Трябва] да се акцентира върху безобразната подмяна на дървената дограма на класните стаи със същите РVС недомислия.
Днес в България има поне 20 класни фирма, които могат да изработят нови дървени прозорци със стъклопакет или двукатни с единично стъкло като оригиналните.
Венцислав Илиев, 19.Х.2018


На 20.10.2018 г. Любинка Стоилова написа:
Много благодаря на арх. Венцислав Илиев за професионалния коментар
на казуса в Пловдив!
Модерната архитектура най-често е пуристична и със семпъл детайл.

Но не във всеки случай трябва прозорците да се подменят с PVC  дограма, 
при това по един груб "дърварски" начин.
Ако е била потърсена експертна помощ, е могло да се намери индивидуално решение за запазване на автентичния детайл - 
просто защото е оригинален и така са го измислили авторите.
Това би било възпитателно и за учещите в сградата, а би могло и да влезе в историята на училището като акция по запазване на оригинала. 
Наскоро по БНТ-2 в документален филм за дуалното техническо обучение у нас показаха работата именно в това училище, където учат не само да конструират и изработват нови мебели, но и да реставрират исторически образци. Нима тези ученици не учат как се реставрират метални елементи или те ще заместят детайлите на историческите мебели с пластмасови. 
Прав е арх. Илиев, че дървените прозорци в класните стаи е могло да се заменят с дървени със стъклопакети.
Но поне на едно място е могло да се реставрира дървен оригинален прозорец, при това с прякото наблюдение или дори участие на възпитаниците на училището.
В стълбищната част с характерните прозорци оригиналните метални профили е могло да се изчистят, маджунът и стъклата да се подновят, а за повишаване на топлоизолацията на стълбищната клетка да се търсят други технически решения.
Ето как е реновирана сграда със сходни прозорци в Ротердам.
https://en.wikiarquitectura.com/building/van-nelle-factory/
От 2014 г. обектът е в Листата на световното наследство с усилията на арх. Весел де Йонг - един от основателите на ДОКОМОМО интернешънъл.

Ето и пълният доклад за възстановяването през 2011 г. на оригиналните стоманени прозорци със специфичен детайл на отваряне в БАУХАУС Десау, които са били подменени със съвсем различни в периода 1976-1980 г. 
https://www.researchgate.net/publication/303224630_Steel_Window_Reconstruction_at_the_Bauhaus_Dessau

Обектът също е в Листата на световното наследство. При работата в Баухаус фирмата-производител на прозорци MONTANSTAHL GmbH осъществява контакт с фирмата MHB от Нидерландия, която има патент за профили от горещо огъната плоска стомана с фиберно укрепена пластмаса за прекъсване на топлинните мостове, изготвени от лазерно заварени материали от MONTANSTAHL (Brenne, 2012).
Ето оригиналния текст на доклада за възстановяване на прозорците:
MONTANSTAHL GmbH mediated contact to the company MHB from the Netherlands.

Company MHB is the owner of a patent for thermal break profiles from hot rolled flat steel and thermal break fiber reinforced plastic, prepared using laser-welded materials from MONTANSTAHL (Brenne, 2012). 

Преди две години с Васил Макаринов и Теодор Караколев изпратихме отворено писмо до кмета на Бургас против намеренията за топлоизолиране на Мъжката гимназия, проектирана от арх. Храбър Попов, чрез външно покриване на каменната фасадна облицовка, което стана повод за подписка http://www.desant.net/show-news/42095 .
Вероятно и сега, макар и постфактум, ще е добре да адресираме отворено писмо до кмета на Пловдив.
Известието в муждународната организация би трябвало да има възпитателен и превантивен характер у нас - както за администрацията, така и за гражданите, но най-вече за архитектурната и строителната общност.
Нали подмяната се извършва с пари по европейски програми

с цел не просто усвояване, а ефективност - икономическа, социална, културна.
Поздрав
Любинка Стоилова, обикновен оптимист

1 comment:

  1. I note Pencho Semov villa in Gabrovo has has drawings done by architects of replacement windows which are not to the original design and probably PVC. Although just drawings that will never be used as the ministry of culture and hospital board are not pro active in saving that building. The Ministry of culture enacting a will that relates to a person rather than providing a frame work to save a building and the administers of the building not taking into consideration cost to repair.

    ReplyDelete