Friday, November 24, 2017

НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА / SCIENCE AND PSEUDO-SCIENCE - FIGHT IN THE NAME OF TRUTH

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ  НА  БЪЛГАРСКАТА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ 
КОМИСИЯТА  ПО  ЕТИКА  КЪМ  СЪЮЗА  НА  УЧЕНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ 
С  ПОДКРЕПАТА  НА  БЪЛГАРСКАТА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ
П О К А Н А
за
НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ  
 на 23 ноември 2017 г. с начало 10:00 часа в Големия салон на БАН – 
ул. „15 ноември“ № 1 – до Народното събрание

                   Основен тематичен кръг – акценти:
1.    Наука, лъженаука /псевдонаука/, протонаука и паранаука.
2.    Наука, лъженаука и етика: фабрикуване на данни; плагиатство; разобличаване на ненаучни и неетични практики.
3.    Неизяснени природни и обществени явления – хранителна среда за лъженауката.
4.    Борбата с лъженауката в научните среди, медиите и обществото.
5.    Лъженауката в природо-математическите науки.
6.    Лъженауката в биологическите и медицинските науки.
7.    Лъженауката в историческите науки и археологията.
8.    Лъженауката в политическите, социологическите и хуманитарните науки.


10 – 10:15 ч.
Откриване на конференцията

СУТРЕШНО  ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Мария Попова и Светлана Питкевич.
Секретар: Екатерина Петкова.

10:15 – 10:30 ч.
Евгения Русинова. Псевдонауката – съучастник на паранауката.

10:30 – 10:45 ч.
Стойко Стойков, Севдалина Димитрова. Наука и лъженаука в сектора за сигурност.

10:45 – 11.00 ч.
Орлин Стефанов. Аристотел и Сервантес в кривото огледало на лъженауката.

11:00 – 11:15 ч.
Румен Ваташки. Нови документи за откраднатия сборник с проповеди на архимандрит проф. Павел Стефанов. vatashkir@mail.bg

11:15 – 11:30 ч.
Иванка Златарска. Лъженауката в биологичните науки, хранителната среда и диагностиката в медицината. zlatarskair@abv.bg

11:30 – 11:45 ч.
Красимира Кръстева. Наука, псевдонаука, лъженаука и ненаучни, неетични практики във ветеринарномедицинската наука.

11:45 – 12:00 ч.
Lorike Salihu, Dilaver Salihu, Leonita Salihu, Egzon Salihu. Physico-chemical classification of the variety of potatoes in the Vushtrri district for the production of chips.

12:00 – 12:30
Дискусия

12:30 – 13:30 ч.
Обедна почивка
СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Миглена Михайлова и Кристияна Симеонова.
Секретар: Адриана Христова.

13:30 – 13:45 ч.
Николай Поппетров. Академичната история и паранаука: възможност за решаване на проблема. poppetrov_n@mail.bg

13:45 – 14.00 ч.
Йордан Илиев. Псевдонаучни корекции на антични текстове в тракологията.

14:00 – 14:15 ч.
Димитрина Лесневская. Съвременни концепции на любителската лингвистика (псевдолингвистика). dimitrina_lesnevska@abv.bg

14:15 – 14:30 ч.
Руслан Н. Костов. За Царичинската дупка – един африкански професор и нищетата на някои властимащи и управляващи. rikostov@yahoo.com

14:30 – 14:45 ч.
Николай Янков. Понятието оренда в контекста на българския национализъм и новата патриотична митология. nickolay.yankov@gmail.com

14:45 – 15:00 ч.
Симеон Василев. Лъженаука, псевдонаука и качество на висшета образование (Една нова трактовка на понятието псевдонаука). svasileff2000@yahoo.com

15:00 – 15:15 ч.
Милeн Замфиров. Индиговите деца в специалната педагогика.

Дискусия.

Закриване на конференцията.
ДОКЛАДЧИЦИ
Dilaver  Salihu. Master University of  Mitrovica “Isa Boletini”, Kosovo.
Димитрина Лесневская. Доц. д-р. Университет за национално и световно стопанство, София.
Евгения Русинова. Доц. д-р. Университет по библиотекознание и информационни технологии, София.
Egzon Salihu. Bachelor University of Mitrovica “Isa Boletini”, Computer engineering, Kosovo.
Иванка Златарска. Д-р във фирма Екоздраве,  Варна.
Йордан Илиев. Д-р, независим изследовател, София.
Красимира Кръстева. Доктор по ветеринарна медицина. Бургас.
Leonita Salihu. Bachelor University of Mitrovica “Isa Boletini”, Kosovo.
Loriue Salihu. Master University of Mitrovica “Isa Boletini”, Kosovo. Master University of Chemical Technology and Metalurgy – Sofia, Bulgaria.

Милен Замфиров. Доц. д.п.н., Софийски университет Св. Климент Охридски.
Николай Поппетров. Институт за исторически изследвания към БАН.
Николай Янков. Докторант към специалността Индология в Софийския университет Св. Климемент Охридски.
Орлин Стефанов. Доктор по филология. София.
Румен Ваташки. Проф. д.теол.н. Шуменски университет Епископ Константин Преславски. Доктор на източните църковни науки в Папския институт за Изтока в Рим.
Руслан Н. Костов. Доц., д.г.н. Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, София.
Севдалина Димитрова. Проф. д.н. Национален военен университет В. Левски – Институт за научни изследвания и иновационна дейност. Велико Търново.
Симеон Василев. Проф. д-р инж. Университет по хранителни технологии – Пловдив.
Стойко Стойков. Проф. д.н. Национален военен университет Васил Левски – Институт за научни изследвания и иновационна дейност. Велико Търново.

ОРГАНИЗАЦИОННО-РЪКОВОДЕН  СЪСТАВ
Адриана Христова. Институт за български език към БАН.
Екатерина Петкова. Гл. ас. д-р. Институт за български език към БАН.
Кристияна Симеонова. Гл. ас. д-р. Институт за български език към БАН.
Мария Попова. Чл.-кор. проф. д.ф.н. Институт за български език към БАН.
Миглена Михайлова-Паланска. Гл.ас. д-р. Институт за български език към БАН.
Светлана Питкевич. Доц. д-р. Институт за български език към БАН.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН  КОМИТЕТ
Председател:
Мария Попова, чл.-кор. проф. д.ф.н.

Членове:
Антоанета Христова, проф. д-р, Институт за изследване на населението и човека към БАН; 
Васка Станчева, доц. д-р, Югозападен университет Н. Рилски – Благоевград; 
Дамян Дамянов, акад. проф. д.м.н.;
Емилия Дамянова, доц. д-р, Пловдивски университет П. Хилендарски
Николай Поппетров, Институт за исторически изследвания към БАН; 
Тодор Галунов, проф. д-р. Великотърновски университет Св. Кирил и Методий.

No comments:

Post a Comment