Wednesday, November 22, 2017

БЪЛГАРИЯ. Друга гледна точка / BULGARIA. Another Point of View

Фотографска изложба на Бруно Кломфар, Австрия.
Куратор: Надежда Павлова
Архитектурно експозе: д-р арх. Анета Василева

Photographic Exhibition of Bruno Klomfar, Austria.
Curator: Nadezhda Pavlova
Architectural expression: Aneta Vasileva, M.Arch., Ph.d.

Изложбата в софийската галерия "Синтезис" представя особеното лично възприятие на Бруно Кломфар на архитектурни произведения в България от 1960-те, 1970-те и 1980-те години.
The exhibition presents in Sofia 'Synthesis' Gallery Bruno Klomfar's specific personal perception of architectural works in Bulgaria from the 1960s, 1970s and 1980s.
 
Изложбата се откри от Н. Пр. Роланд Хаузер, посланик на Р Австрия в България и фотографа Бруно Кломфар 
The exhibition was opened by HE Rolan Hauser, Ambassador of Austria to Bulgaria and the photographer Bruno Klomfar

Между представените обекти в изложбата са:
Интерхотел Велико Търново, 1967-1981
Община Варна, бивш Партиен дом, Варна, 1981-1982
Общински съвет/бивш Младежки дом, Пловдив
Паметник-мемориален комплекс Бранителите на Стара Загора, Самарското знаме, 1977
Парк-хотел Москва, София, 1964-1974
Народна библиотека Иван Вазов, Пловдив, 1974
Резиденция на Държавния съвет на НРБ в Бояна, Правителствен хотел - Дом 2, София, 1972-1974
Драматичен театър Никола Вапцаров, Благоевград, 1967
Народен дворец на културата, София, 1978-1981
Хотел България, Бургас, 1964-1976
Зала Универсиада, София, 1961
Дворец на културата и спорта, Варна, 1968
Фестивален комплекс Людмила Живкова, Варна, 1970-1986
Паметник Създатели на българската държава, Шумен, 1981
Дом-паметник на БКП, Бузлуджа, 1981
Мемориален комплекс Братска могила, Пловдив, 1974
Община Благоевград, бивш ОбНС Благоевград, 1979-1987
Тракийски университет, бивша Междуокръжна партийна школа, Стара Загора, 1977
Министерствo на външните работи, София, 1971-1984
Американски университет в България, бивш Партиен дом, Благоевград, 1986-1987
Хотел Европа , к.к. Слънчев бряг, 1965
Хотел Добруджа, к.к. Албена, 1970-1984
Хотел Ленинград, дн. Хотел Санкт Петербург, Пловдив, 1981
Фестивален комплекс Людмила Живкова, Варна, 1970-1986
Дом на българските композитори, София
Курортен комплекс Слънчев бряг, 1958-1975
Курортен комплекс Албена, 1967-1969
Зала Универсиада, София, 1961

Among the exhibited objects are, as follows:
Interhotel 'Veliko Tarnovo', Veliko Tarnovo, 1967-1981
Municipality Varna, former Communist Party Headquarters, Varna, 1981-1982
Municipal Council Headquarters/formerly Youth House, Plovdiv
'The Defenders of Stara Zagora' Memorial Complex Monument 'The Samara Flag', 1977
'Moscow' Park-Hotel, Sofia, 1964-1974
'Ivan Vazov' National Library, Plovdiv, 1974
Boyana Residence of the State Council of the People's Republic of Bulgaria, Government Hotel - House 2, Sofia, 1972-1974
'Nikola Vaptsarov' Drama Theatre, Blagoevgrad, 1967
National Palace of Culture, Sofia, 1978-1981
'Bulgaria' Hotel, Burgas, 1964-1976
'Universiada' Sports Hall, Sofia, 1961
Palace of Culture and Sports, Varna, 1968
'Lyudmila Zhivkova' Festival Complex, Varna, 1970-1986
'Creators of the Bulgarian State' Memorial, Shumen, 1981
House Memorial of The Bulgarian Communist Party, Buzludzha, 1981
'Bratska mogila' Memorial Complex, Plovdiv, 1974
Municipality of Blagoevgrad, formerly Municipal People's Council Headquarters, Blagoevgrad, 1979-1987
Tracian University, formerly Inter-district party School, Stara Zagora, 1977
Ministry of Foreign Affairs, Sofia, 1971-1984
American University in Bulgaria, Former Bulgarian Communist Party's County Headqarters, Blagoevgrad, 1986-1987
'Europa' Hotel, 'Sunny Beach' resort, 1965
'Dobrudzha' Hotel, 'Albena' resort, 1970-1984
'Leningrad' Hotel, present 'St Petersburg' Hotel, Plovdiv, 1981
'Lyudmila Zhivkova' Festival Complex, Varna, 1970-1986
House of the Bulgarian Composers, Sofia
'Sunny Beach' Resort Complex, 1958-1975
'Albena' Resort Complex, 1967-1969
'Universiada' Sports Hall, Sofia, 1961

 
говори Надежда Павлова / Nadezhda Pavlova is speaking

"В свят, в който фотографията става все по-безтелесна, изложбата предлага класическо представяне и усещане за материя, изпълваща пространството, заредена с исторически контекст. Творбите събуждат разнообразни усещания в различни възрастови групи.  За всяко поколение архитектурата е натоварена с различни смисли. Тя надживява промените и хората, освобождава се от политическата натовареност, променя функциите си и не трябва да се възприема еднозначно, в което е смисълът на нейното опазване и поглеждане от друга гледна точка.
Надежда Павлова, куратор

In a world where photography becomes more and more bodiless, this exhibition offers a traditional presentation of matter that fills up space and is charged with historical context. These works will evoke different reaction in different age groups as architectural meaning shifts generationally. Architecture outlives social change and personal lifespans; it casts of its original political meaning; it changes its functions. Because of all this, it should not be taken for granted. Historical preservation invites the necessity for another point of view of architecture.
Nadezhda Pavlova, curator of the exhibition

 
Анета Василева / Aneta Vasileva

Другият поглед
Тази изложба се опитва да избяга от клишетата като предага различен поглед към българската соц архитектура, третирайки я като завършен естетически обект. Умишлено търсени са обекти със запазено оригинално архитектурно решение, включващо околна среда и детайли, графичен дизайн, обичайния за този период синтез на изкуствата с архитектурата, цветове и материали.

Архитектурната история има нужда от своите визуални герои. И те често стоят най-убедително, когато са оголени от идеологията и изложени на показ като неутрални обекти в една фотографска изложба."
д-р арх. Анета Василева

Another View
This exhibition attempts to escape the cliches by offering a different view of the Bulgarian socialist architecture, treating it as a completed aesthetic object. Objects with preserved original architecture and design, including landscaping, details, graphic design, synthesis of the arts with architecture, colors and materials, are intentionally sought after.
Architectural history needs its visual heroes. And they are often most convincing when stripped of the ideology and exposed as neutral objects in a photographic exhibition.
Aneta Vasileva, M.Arch., Ph.D.

По повод откриването на изложбата Бруно Кломфар даде интервю в програмата "Денят започва с култура" на Българската национална телевизия.
On the occasion of the opening of the exhibition Bruno Klomfar had an interview with 'The Day Starts With Culture" Programme of the Bulgarian National Television.

No comments:

Post a Comment