Wednesday, November 16, 2016

Историята на ДОКОМОМО България - част 2 / The History of DOCOMOMO Bulgaria - Part 2

Историята на ДОКОМОМО България е публикувана
в сп. Архитектура № 1/2010 г. в статията на Л. Стоилова
"Модернизмът - вчера, днес, утре"
както и
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/2016/08/1994.html
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/p/regionalismus-contra-moderne_28.html
The history of DOCOMOMO Bulgaria is publishedin journal "Arhitektura" (Architecture) № 1/2010 in the paper by L. Stoilova"Модернизмът - вчера, днес, утре" (Modernism - Yesterday, Today, Tomorrow)http://20c-arch-bg.blogspot.bg/p/modernism-yesterday-today-tomorrow.html,

Доц. д-р арх. Добрина Желева Мартинс Виана е съставила карти на жилищните комплекси "Яворов" и "Илинден" в София.
Публикации с изследванията на Д. Желева Мартинс върху модерното градоустройство са представени на личния блог на авторката:
включително и в сборника на DOCOMOMO International - The Other Modernisms.
Assoc. Prof. Ph.D. M.Arch. Dobrina Zheleva Martins Vianahas compiled register fiches for the housing estates "Yavorov" and "Ilinden" in Sofia.Publications of D. Zheleva Martins on the Modern city planning in Bulgariaare published on her personal blog:http://zheleva-martins.com/2016/10/27/
and in the DOCOMOMO International collection, entitled  Other Modernisms. A Selection from the DOCOMOMO Registershttp://zheleva-martins.com/wp-content/uploads/2016/10/01_cover.jpg

Развитието на модерната архитектура в България е представено
в статия и резюмета на няколко регистрационни карти в изданието:
The Modern Movement in Architecture.
Selections From The DOCOMOMO Registers(Dennis Sharp - Catherine Cooke, Editors). 010 Rotterdam (2000): 57-64
The Development of Modern architecture in Bulgaria are presented 
in a paper and excerpts of several Register fiches by Ljubinka Stoilova in the edition:
The Modern Movement in Architecture.Selections From The DOCOMOMO Registers(Dennis Sharp - Catherine Cooke, Editors). 010 Rotterdam (2000): 57-64
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/p/regionalismus-contra-moderne_28.html
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/p/bulgarische-architektur-in-der.html
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/2016/08/1994.html
http://20c-arch-bg.blogspot.bg/p/regionalismus-contra-moderne.html

Cписък на 24 ДОКОМОМО регистрационни карти 
на обекти на модерното движение в България,
съставени от арх. Петър Йокимов и арх. Любинка Стоилова, 
които са представяни пред международни органи:
A list of 24 DOCOMOMO Register Fiches of  Modern architecture sites in Bulgaria
compiled by the architects Petar Iokimov and Ljubinka Stoilova
which have been delivered to international bodies is as follows:


Карта с всички модерни обекти, 
представени от България пред ДОКОМОМО Интернешънъл,
може да се види във виртуалната изложба на интернет сайта, цитиран по-долу
A map with all modern sites delivered by Bulgaria to DOCOMOMO International
might be seen at the virtual exhibition on the internet site, as follows:


Отчет за дейността на ДОКОМОМО България за периода 1994-2002 г.
Report on the activity of DOCOMOMO Bulgaria for the period 1994-2002

Юридическа регистрация на ДОКОМОМО България през 2003-2007 г.
Legal regostration of DOCOMOMO Bulgaria in 2003-2007.

No comments:

Post a Comment