Saturday, May 11, 2019

Кино "Полтава" във Велико Търново - малко преди да го разрушат

Poltava Cinema in Veliko Tarnovo a little before its final destruction
Една несоциалистическа архитектура от периода на соца.
Тухлената пластика на Таньо Белев бе най-уместна в старата българска столица.
Нейните напластявания ни свързваха с предходни културни пластове и експресии
по непосредствен и многозначителен начин.
A  non-socialist architecture from the socialist period.
Tanyo Belev's brick sculpture was most appropriate in the old Bulgarian capital.
Its layers connected us with previous cultural layers and expressions in an immediate and meaningful way.

Кратката и неагресивна, но покъртителна, епитафия от сина на архитекта на кино "Полтава" поставя не само проблема за безогледните разрушения  в днешно време;
поставя нас - очевидците, на съдебния стол на историята.
The short and non-aggressive, but touching, epitaph by the son of the architect of Poltava cinema, raises not only the problem of roueckless destruction today; 
It puts us, the eyewitnesses, on the court chair of history.

Boyan Kostadinov shared a post on March 13, 2019 :
Поредната качествена и красива сграда си замина.
Another quality and beautiful building passed away.
И преди съм драскал някакви неща за архитектурата. И сега ще надраскам няколко думи. Преди броени дни един приятел ми каза, че събарят части от едно кино във Велико Търново, което е проектирал баща ми през 70-години, кино „Полтава“. 
Днес един колега на баща ми Constantin Antonov се обади тревожно и ми каза, че го бутат цялото. Това е „хроника на една предизвестена смърт“, така че не съм учуден ни най-малко. Не бих протестирал истерично срещу този жест на модерното съзнание, нищо че става въпрос за нещо, което ми е скъпо. Това не е единствената сграда с подобна съдба.Ще кажа само няколко думи за сбогом.
Тук става въпрос за несоциалистическа архитектура по времето на социализма, защото ще се намерят разни модерни комсомолци, които ще кажат, че се ликвидира емблема на социализма. Трябва да си абсолютен неграмотник, за да твърдиш подобно нещо.
Защо го казвам ли, защото в статията, която споделям, някой умник е написал, че това кино е построено по случай 30-годишнината от 9 септември. Това кино е построено в чест на търновската архитектура и пейзаж, които баща ми обожаваше. С партийните директиви нека неговите колеги да кажат как се е отнасял. Друго, научил съм се да преглъщам определен тип загуби. Претръпнал съм естетически и от действията на съвременните варвари, които опустошиха красивите пространства в България. Има неща обаче, за които никога няма да претръпна, но не възнамерявам да ги „формулирам с химикалката”, както казваше баща ми.
This is a non-socialist architecture during the socialist era, because there will be various modern Komsomol members who will say that the emblem of socialism is being liquidated.
You have to be an absolute illiterate person to claim such a thing.
Why do I say that? Because in the article I am sharing, some genius wrote that this movie was built on the occasion of the 30th anniversary of the 9th of September (the so called Day of socialist revolution in Bulgaria - LS). 
This cinema was built in honor of the architecture and landscape of Tarnovo, which my father adored. With party directives, let his colleagues say how he behaved. 
Secondly, I have learned to swallow a certain type of loss. I have also suffered aesthetically from the actions of modern barbarians who devastated the beautiful spaces in Bulgaria. However, there are things I will never suffer for, but I do not intend "to formulate them with a pen", as my father used to say.
No comments:

Post a Comment