Friday, September 21, 2018

The 15th Jubilee DOCOMOMO International Conference in Ljubljana'2018 - Safeguarding the Legacy of Modern Movement

Петнадесетата юбилейна международна конференция 
на ДОКОМОМО'2018 - Опазване на културното наследство 
на Модерното движение
Joze Plecnik - Национална и университетска библиотека,
Любляна, 1936-40.

Работата на цялата конференция бе посветена в 
по-гояма степен на проблемите на опазването на 
наследството на Модерното движение.
Проучването и документирането присъстваха като
conditio sine qua non - както за историците на 
архитектурата, така и в студентската работилница, 
а също и за практикуващите архитекти,
които докладваха резултатите от своята работа.

Разбира се, голямо значение има продължаващото 

обогатяване на знанието за работата на архитекти 
и градостроители - модернисти;
за преосмислянето на процесите в Модерното движение 
на ХХ век; за съдбата на отделни обекти или цели 
ансамбли и комплекси на модернизма.
В този аспект най-интересни и посетени бяха 
презентациите на специално поканените ключови лектори - 
всеки от които не само представяше 
някоя легенда - явление или архитект, но и самите те 
вече превърнали се в МоМо легенди.

Съвсем естествено, най-много материали бяха посветени 

на творчеството на словенеца Joze Plecnik 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Ple%C4%8Dnik].
Това е големият Майстор в словенската архитектура от 
ранния ХХ век.
Но той има значение и за архитектурния пейзаж на Виена -
като възпитаник на знаменитото Otto Wagner Schule,
автор на редица забележителни сгради,
между които и престижната "Zacherlhaus" 
[https://en.wikipedia.org/wiki/Zacherlhaus],

Творчеството на Plecnik е знаково и за архитектурата 
на Прага, където преподава и проектира активно от 1911 г. , 
но най-вече с работата му върху Двореца в Прага [https://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Castle] - 
като негов главен архитект по време на президента 
Tomáš Masaryk (1920-1934).

Темата "Плечник" беше водеща в още няколко лекции 

(Damjan Prelovsek; Vladimir Šlapeta; S09-01, Milos Kosec; 
16-01, Wolfgang H. Salcher), но най-вече в културните 
маршрути.

Damjan Prelovsek: Speaking about Plecnik
Защото, с едни от най-значимите сгради в словенската 
столица Плечник, който се завръща в родния си град 
през 1921 и твори там до края на дните си, е определян 
като "родоначалник на модерната идентичност 
на Любляна", но всъщност творбите му са пръснати 
из цялата територия на Словения.


 
Няколко презентации 

застъпиха работата на други легенди на Модерното движение - 
Aldo van Eyck (Hubert-Jan Henket, S18-02, Wessel de Jonge; 
S18-04, Asnat Folbel).
Liane Lefaivre speaking about Aldo van Eyck 


Le Corbusier
Dimitris Antonakakis (S05-04, Stylanos Giamarelos);

J.M. Pey and Louis Khan 
    (S08-02, Kevin A. Yoder, Amanda Gibney Weko);
Hans Hollein (S11-04, Eva Bronscome);
австриецът Josef Frank (S12-01, Ivo Hammer, Robert Linke);
Alvaro Siza (S12-02, Giulia Marino);
Lois Khan (S12-03, Kyle Normandin, Sara Lordinois);
Kenzo Tange (S12-04, Kenji Watanabe);
Oscar Niemeyer (S15-04, Marcos Jose Corrilho);
Harrty Seidler (P04, Cristina Garduno Freeman, 
Giorgio Martella, Gareth Wilson; P05, Mariana Martin);
Aino and Alvaar Aalto (P19, Jonas Malmberg);
Emil Navinsek (P23, Mitja Zorc).

Най-изявените модернисти и творби в 
национален мащаб бяха представени от няколко 
работни групи в специалната сесия на 29.08.2018 г. 
Books and Events / Книги и събития

100 Buildings Every Student Should Know
by Franz Graf, Giulia Marino
Les multiples vies de l'appartement-atelier Le Corbusier From Franz Graf and Giulia Marino - PPURDOCOMOMO Nordic-Baltic – Long Time Culture Network  
изданието бе представено от 

Claes Caldenby  (Sweden) и Ola Wedebrunn (Denmark)

Поредната от едноименната серия книги включва 
резултати от работата на северноевропейската мрежа 
от работните групи на скандинавските и балтийските държави -
Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, 
Норвегия и Швеция.


Developing an Historic Thematic Framework as a Catalyst 
for Conservingand Managing Twentieth Century Heritage 
Sites and Places 
The Getty Conservation Centre, LA, USA
An Initiative of the ICOMOS International Scientific 
Committee on Twentieth-Century Heritage. 
Meeting Report
by
 Susan Macdonald and Gail Ostergren; 2011 
Съдържа информация за двудневната среща, 
организирана през май 2011 г. и спонсорирана 
от Getty Conservation Institute между членовете на 
тематична подгрупа към международния научен комитет 
за наследство на ХХ век ICOMOS ISC20 и международна 
група участници, които имат опит с организиране 
на тематични мрежи за оценка на културното 
наследство и са с експертиза 
в областта на широк географски кръг явления от 
културното наследство на ХХ век.
Целта на срещата е да се постигне консенсус между 
Международния научен комитет за опазване 
на индустриалното наследство (TICCIH), DOCOMOMO, 
ICOMOS, и Международния сюз на архитектите (UIA) 
относно историческата рамка, в която да се развива 
работата в бъдещеда се идентифицират ключови 
исторически теми за ХХ век.Изданието бе представено от Sheridan Burke (Australia), 
Chandler McCoy (USA), Download PDF
В свободна продажба бе и изданието
DOCOMOMO_Slovenia_100 (Ed. Natasa Koselj), 2017.
То представлява каталог към едноименна 
изложба на словенската група в ДОКОМОМО 
Интернешънъл, 
представена със серия от лекции през 2011 г.
Съдържанието на книгата и уводната статия 
могат да се прочетат тук
Най-голям обем презентации в международната 
конференция в Любляна бяха посветени на реновиране, 
реконструкция, повторна употреба, адаптация към нови 
функции на обекти на модернизма. 
Основната теза, която се защитаваше, бе че
адаптация на сградите към нови функции, когато
е изчерпана оригиналната употреба, 
има водещо значение за тяхното съвременно 
действие, самофинансиране и поддържане, 
вместо мумифициране чрез институционална 
финансова издръжка.
Проучаването и документирането на обектите на 
Модерното движение бе застъпено като фаза, 
която предшества дейностите по намеса в тях.
Регистрирането на поне 100 примера от архитектурата 
на Модерното движение във всяка страна с фиш минимуми 
и попълването на поне 50 подробни регистрационни 
фиша, бе домашната работа на работните групи в 
DOCOMOMO за периода 2016-2018 г.
Резултатите могат да се проследят по държави
в електронното издани
е

 MOMOVE - DOCOMOMO Virtual Exhibition
Работата за попълване на банката от примери на 
модернизма се направлява от Международния 
научен комитет по ригестрите (ISC/Registers), 
председателстван от Louise Noelle Gras (Mexico).
От целия състав на комитета, който може да 
се види на сайта на международната организация
двама души - Panayotis Tournikiotis (Greece) и 
Marieke Kuipers (The Netherlands), са определени 
като редактори на поредния сборник с попълнения 
в регистъра на DOCOMOMO International.
Мисията на комитета е да подпомага националните/
регионалните работни групи да документират модерни 
сгради и забележителни места като включват както 
изявените образци на стила, така и примери 
от ежедневието.
Две са належащите основни цели, цитирани в последния

 доклад на ISC/Registers:
- да се повиши качеството на попълване на 

  регистрационните фишове;
- да се включат добри практики на реконструкция на 
  обекти на Модерното движение.

От разговори с представители на различни национални 
групи на конференцията, се установи, че повечето 
са приключили домашната си работа успешно, 
но за други тя тепърва предстои.
Както може да се види, броят на регистрираните обекти 
във виртуалната изложба съвсем не е еднакъв
при различните държави:

AUSTRALIA - 120         KOSOVO                -   24

AUSTRIA      -   35         LATVIA                   -   54
BELGIUM     -   36         POLAND                 -     6
CYPRUS      - 101         PORTUGAL             -   80
CZECHIA     -   98          RUSSIA                   - 101
DENMARK  -   42          SERBIA                    -     4
ESTONIA     -     5          SLOVAKIA               -   99
FINLAND     -  85           SLOVENIA               - 109
FRANCE     - 188           SPAIN                      -    0
GERMANY - 102            SWITZERLAND      - 112
GREECE    - 110            THE NETHERLANDS - 59
HUNGARY -   18            TURKEY                    -  24
ITALY          - 118            UNITED KINGDOM   -  10
JAPAN        - 119            BULGARIA                 -  72


Коментари с членове на ДОКОМОМО от Европа,
които в своите държави работят в институции 
по опазване, показаха, че доста голям дял от 
културното наследство от втората половина 
на ХХ век вече е регистриран,
а администраторите са обслужвани от дигитални 
системи на архивиране и мониторинг.
Дружеството за архитектурата на ХХ век 
в Обединеното Кралство работи с безкомпромисна 
постоянна историческа дистанция от 30 години.
Спазвайки тази дистанция, постъпателната регистрация
вече е засегнала обекти на постмодернизма.

Съответната национална служба в Белгия е регистрирала
повече на брой и още по-близки по време на създаване
забележителности, между които доста в стил 
постмодернизъм. Дигиталната информация е обвързана 
с електронните кадастри.
Разбира се, това все още не предпазва собствеността
от пораженията на лошата поддръжка или изоставеност.
Механизмите на мониторинг не функционират 
пълноправно, а съзнанието за ценност на паметниците 
на културата  не е достатъчно високо, за да възпира 
някои собственици от заобикаляне или нарушение на 
законовите изисквания.
Все пак отговорниците за мониторинга са задължени
да контролират регулярно състоянието 
на регистрираните обекти в съответната територия.
В Белгия и Австрия се опитват да въвеждат знания
за културното наследство и неговото опазване
от ранна възраст в училищното образование 
чрез ролеви игри.

Повечето общини, на чиято територия
се намират регистрирани културни ценности,
имат бюджет за подпомагане (частично или цялостно),
обновяването на обектите.
В Полша, Словения, Обединеното Кралство това става
чрез кандидатстване с предварително изготвени
бланки пред съответно звено в общината.


No comments:

Post a Comment