Monday, December 11, 2017

Twentieth Century Heritage Safeguarding / Опазване на културното наследство на ХХ век

http://www.icomos-isc20c.org/heritage-alerts/
Международният научен комитет за културното наследство на ХХ век към ИКОМОС (ISC20C) е основан през 2005 г. за да води и поддържа дейността на ИКОМОС по опазването на недвижимите културни ценности в този времеви сегмент.

Създаването му е предизвикано от:

Липса на признание за тяхното значение, популяризиране и честване;
Нужда от утвърждаване на специфичните строителни технологии и материали;
Особеност и оригиналност на проектните идеи и социалния контекст.

Управлението на риска при тези недвижими културни ценности има за цел да подпомогне устойчивостта и оцеляването на паметните места на ХХ век.
Паметните места на ХХ век са материални и нематериални културни ценности, сгради, структури, градски ансамбли и планове, културни пейзажи, индустриална и историческа археология. 

Предупрежденията за културното наследство в риск се разпространяват по професионалните и социалните мрежи на ISC20C за да се насърчава опазването на културното наследство на ХХ век и да се привлича общественото внимание към застрашените обекти, както и да се утвърждават добрите практики на опазване.
ISC20C признава, че популяризирането и определянето на тези въпроси изисква висока степен на отговорност. Поради това оценката на обектите в риск, за които ICOMOS ISC20C ще сигнализира, ще бъде правена с етична строгост и точност. Комитетът по замисъл е мултидисциплинарен, с експертни членове от целия свят.


http://www.icomos-isc20c.org/madrid-document/ 

Твърде много от структурите и сградите на културното наследство на ХХ век са в риск. Те са застрашени поради обща липса на оценка и признание, и всички са твърде често подложени на преустройства, незачитащи промени или са просто занемарени. Съществуват и известни недоразумения относно прилаганите основни принципи на опазване на паметните места на ХХ век. 
Тази публикация е принос на Международния научен комитет на ICOMOS за наследството от XX век (ISC20C) за осигуряване на препоръчителни указания как практически да се запази и управлява този важен дял от международното архитектурно наследство. Този текст е разработен от членовете на ISC20C през 2010-2011 г., като стимулира оживени дебати за съдържанието и подробностите на процеса и се основава на прагматичния опит от всички региони по света. Окончателният текст "Подходи за опазване на архитектурното наследство на ХХ век", Документ от Мадрид, беше единодушно одобрен през юни 2011 г. на международна конференция "Подходи на интервенция в архитектурното наследство на ХХ век", която се проведе в Университета в Мюнхен - Клъстер "Патримонио" и със съдействието на Висшето училище по архитектура "Ескала" към Политехническия университет в Мадрид (ETSAM).

До ноември 2011 г. документът стана известен като "Документ от Мадрид" и беше представен на 17-тото Общо събрание на ICOMOS, което реши, че трябва да бъде разпространен за международни коментари и дискусии, включително разпространение до всички национални и научни комитети на ICOMOS, като се има предвид пълният обхват на културното наследство на двадесети век. През периода 2011-2014 г. документът се разпространи за ползване и се коментира на английски, испански и френски език.
Той бе представен на уеб сайта на ICOMOS ISC20C. Нарастващото търсене на неговото използване доведе до превеждането му на повече от дузина езика, включително руски, италиански, финландски, немски, японски, португалски, мандарински, хинди, баски и каталунски, което показва необходимостта и използването на такива международни насоки за обекти на културно-историческото наследство от двадесети век.

ISC20C обмисли внимателно всички коментари, получени между 2011 и 2014 г. Тези коментари отново потвърдиха установената стойност на текста в ръководството на опазването на архитектурното наследство на ХХ век. Коментарите показват също, че документът трябва да обхваща по-широк спектър от типове културно наследство на ХХ век, като ландшафти и урбанизирани райони. Беше предложена и илюстрована версия.

ISC20C реши да продължи тези идеи, като си сътрудничи с Международния комитет на ICOMOS за културните ландшафти ICOMOS-IFLA (ISCCL) и Международния комитет на ICOMOS за исторически градове и селища (CIVVIH), за да гарантира, че пълният обхват от паметни места на културното наследство на ХХ век ще бъде включен в следващото издание. Бе предложено документът да бъде представен на 19-та Генерална асамблея на ИКОМОС.

ISC20C благодари за подкрепата и участието на толкова много от членовете си в интелектуалното развитие и практическото преразглеждане на Документа от Мадрид, по-специално за приноса на вицепрезидента Фернандо Еспиноса де лос Монтерос за организирането на конференцията в Мадрид през 2011 г., която подкрепи развитието на текста и на вицепрезидента Сюзън Макдоналд, която председателства подкомисията, отговаряща за разпространението и прегледа на коментарите и изготвянето на изданието през 2014 г.


Ние приканваме всички, които отговарят за управлението и отбелязването на световното културно наследство, да използват Документа от Мадрид като основна международна насока и ще приветстваме всички коментари и обратна информация.

Шеридан Бърк Председател, ICOMOS ISC20C
Втора редакция на Документа от Мадрид, ноември 2014 г.
е достъпна на английски, испански, френски и руски език на
http://www.icomos-isc20c.org/pdf/madrid_doc_10.26.pdfOn December 10th 2017, the annual general meeting of ISC20C was held in conjunction with the General Assembly of ICOMOS that is taking gplace in New Delhi, India.
http://icomosga2017.org/
The India National Committee on 20th century heritage and the ISC20C have also organized a Symposium and Outreach Program which includes a program of speakers and also a panel discussion focusing on the conservation of modern heritage in India and internationally including the dedication of the newly revised version of the 
Approaches for the Conservation 
of Twentieth Century Heritage (2017) 

На 10 декември 2017 г. Годишното общо събрание на ISC20C протече съвместно с Генералната асамблея на ИКОМОС, която се провежда в Ню Делхи, Индия.
http://icomosga2017.org/
Националният комитет на Индия за наследството от XX век и ISC20C организираха и симпозиум и допълнителна програма, които включват лекции и панелна дискусия, върху опазването на съвременното наследство в Индия и в международен мащаб. Обсъдена бе и новата ревизирана версия на
Подходи за опазване
на наследството на ХХ век (2017)

На срещата на ISC20C в Ню Делхи бе утвърден и новоизбрания състав на бюрото на комитета, както следва:GUNNY HARBOE (USA), PRESIDENT
gunny@harboearch.com
SHERIDAN BURKE (AUSTRALIA), SECRETARY GENERAL
email:burkesheridan@gmail.com
ENRIQUE XAVIER DE ANDA ALANIS (MEXICO), TREASURER
ENRIQUE MADIA (ARGENTINA), VICE PRESIDENT
KYLE NORMANDIN (USA), VICE PRESIDENT
email:knormandin@wje.com
LEO SCHMIDT (GERMANY), VICE PRESIDENT
OLAF STEEN (NORWAY), VICE PRESIDENT
RIITTA SALASTIE (FINLAND), Membership Secretary

Triennial Work Plan 2014-2017
Новият тригодишен работен план включва следните задачи:1. Членство/съставяне на база данни от Gilles Nourissier.
Необходимо е да се разшири членството в ISC20C като се разпространи информация сред всички членове на ИКОМОС (отговарят също Kyle Normandin и Rita Salaste).
2. Набиране на по-млади членове – необходимо е да се ангажират по-млади практици: 
всеки от членовете на бюрото да предложи по двама нови членове (Kyle Normandin, Laura Materese).
3. Комуникация – да продължи разпространението на регулярна информация до всички в  изготвения списък на ISC20C (Kyle Normandin).
4. Интернет сайт и социални медии (
Kyle Normandin/Laura Materese да развият Linked
In и текущо присъствие във Facebook).
5. Тематично проучване на ХХ век – търсене на финансиране, регулярно докладване за развитието на работата.
6. Световно наследство: необходимо е да се осигури експертно помощ на Панела на ICOMOS за световно наследство и работната група (
Sheridan Burke/SM)
7. Научен съвет: включване на специалисти от други научни комитети на ICOMOS SC със сродни дейности (Sheridan Burke/Kyle Normandin)
8. Организиране на ISC годишни срещи : (
Kyle Normandin/всички)
9. Участие в прегледите на World Monuments Fund (
Kyle Normandin/всички)
10. Документът от Мадрид – ще продължи работата върху втората му редакция.
Ревизията от ISC20Cда продължи с включването на всички добавки в преводните версии на MD2 (FEM /SM)
11. MD3 Subcommittee with IFLA and CIVVIH (SM)
12. MAP20 project – on hold until Thematic Framework ready)
13. Heritage Alerts: review by GH, additional members FEM and EA
14. Heritage @ Risk / Наследство в риск: необходимо е научните комитети на ИКОМОС да бъдат начело на тази програма (JH/
Kyle Normandin), но също и връзка с ICOMOS EXCOM (LR)
15. Heritage applause: delayed due to resource availability,
Партньорства: да се продължи ангажирането на партньори като Docomomo, TICCIH,
ISCARSAH, UIA (
Kyle Normandin/FV/HL/Sheridan Burke/LC/Gunny Harboe)
16. Изследвания: идентифициране и промотиране на добри практики за опазване на културното наследство на ХХ век (отговарят всички)
17. ISC инструментариум: текуща работа (
Sheridan Burke/SP/EA)
16. Архиви: няма налични ресурси в архивите на документация за културното наследство на ХХ век – включително устни истории и т.н.с (отговарят всички).

No comments:

Post a Comment