Friday, December 8, 2017

Recent View to the Modern Art / Нов поглед към модерното изкуство

The book 
French Artistic Culture and Central-East European Modern Art came out of print in the early November of 2017. 
The editors from the Institute of Art History in Zagreb 
Liljana Kolešnik and Tamara Bjažić Klarin 
have attracted contributions from Croatia, Slovenia, Serbia, Poland, Latvia, Austria, Hungary and Switzerland. 
The book includes papers about the relationship with Bulgarian architecture, as well. They are written by Ljubinka Stoilova (Ph.D., M.Architect) and Stela Tasheva (Assoc. Prof., Ph.D., M.Architect), both from Sofia.

Книгата 
Френската художествена култура и модерното изкуство в Централна и Източна Европа 
излезе от печат в началото на ноември 2017 г.  
Редакторите от Института за история на изкуството в Загреб
Лиляна Колешник и Тамара Биязич Кларин
са събрали материали от Хърватска, Словения, Сърбия, Полша, Латвия, Австрия, Унгария и Швейцария.
Книгата включва и статии за връзките с българската архитектура от д-р арх. Любинка Стоилова - за периода между двете световни войни и от доц. д-р арх. Стела Ташева - за втората половина на ХХ в.

No comments:

Post a Comment