Thursday, June 8, 2017

"В ПАМЕТ НА ФРАНК ЛОЙД РАЙТ" - "IN MEMORY OF FRANK LLOYD WRIGHT"

Франк Лойд Райт има отдавна почитатели в България.
Къщата над водопада бе неподражаем извор на вдъхновение за поколения български архитекти.
For long time architect Frank Lloyd Wright has got fans in Bulgaria.
His Fallingwater villa was an inimitable source of inspiration 
for generations of Bulgarian architects.
При социализма - като време на победилия колективизъм, той беше представян от преподавателката по естетика в архитектурния факултет - проф. Елена Христова, като индивидуалист солипсист, въплъщаващ американски влияния, към които трябва да се отнасяме внимателно. 
Нямаше как да бъде напълно отхвърлен неговият талант, или да бъдат зачеркнати пиететът му към природата и още по-малко изключителните му сгради, органично вписани в архитектураната и природната среда.
Почитта към духа на мястото съвпада с домораслите идеи през 1960-те и 1970-те години в България за респект към традицията, историята и естествените строителни материали.
Under socialism, as a time of victorious collectivism, he was presented by Elena Hristova, a professor of aesthetics at the State Faculty of Architecture, as an individual solipsist, embodying American influence, which we must treat carefully.
However, there was no way his talent to be totally discarded,
or to strike through his piety of nature and even less his extraordinary buildings, organically inscribed in the architectural and natural environment.
His relief of the spirit of the place coincides with the domestic ideas in the 1960s and 1970s in Bulgaria to honor tradition, history and natural building materials.

След като сталинският период на култ към личността с възпяващите го лапидарни архитектурни форми на т.нар. "соцреализъм" е заменен от връщане към свободното творчество на следвоенния модернизъм, 
в България се появяват чудесни творби.
Немалко от хотелите из цялата страна са вдъхновени от идеите на органичната архитектура на Ф.Л. Райт, които проникват въпреки желязната завеса.
Since the Stalin period of cult to the leader's personality with the lapidary architectural forms of the so-called "Socialist realism" has been replaced by a return to the free creativity of postwar Modernism, wonderful works appear in Bulgaria.
Many hotels all over the country are inspired by the ideas of the organic architecture of Frank Lloyd Wright, which penetrated despite the iron curtain.


Един от първите примери и върхове на това творчество е хотелът на Балкантурист "Янтра" във Велико Търново (1959).
Той е проектиран от архитектите Емил Димчев, Цветан Коланджиев и Христо Павлов - тогава служители на държавната Централна архитектурна проектантска организация (ЦАПО), впоследствие преименувана на "Главпроект" - ковачницата на представителната архитектура из цяла България.
One of the first examples and a peak of this trend is the 'Yantra' Balkantourist Hotel in Veliko Tarnovo (1959).
It was designed by the architects Emil Dimchev, Tsvetan Kolandzhiev and Hrosto Pavlov, thben employees at the state Central Architectural Design Organization (TsAPO). later renamed into 'Glavproject', which was the forge of representative architecture all over Bulgaria. 

Аксонометрична карта на Велико Търново, изработена от арх. Теофил Теофилов и Илия Лефтеров
Axonometric map of Veliko Tarnovo elaborated by architects Theophil Theophilov and Ilya Lefterov

Разположен на стръмния скат на брега на р. Янтра точно срещу крепостта Царевец от средновековната столица на Второто българско царство, където през 1908 г. е обявена независимостта на българската държава, хотелът преодолява майсторски сложната конфигурация на терена и огромната денивелация. 
Situated on the steep slope of the Yantra River just opposite Tsarevets Fortress from the medieval capital of the Second Bulgarian Kingdom, where in 1908 the independence of the Bulgarian state was declared, the hotel skillfully overcomes the complex configuration and the huge displacement of the terrain.


Откъм пл. "Велчова завера" обемът с главния вход е на 4-5 етажа, но пълзейки по ската, от другата страна сградата е вече на 6-8 нива. Високите цокли, придаващи особена стройност на комплекса, са облицовани с местен камък и водят диалог с отсрещната средновековна крепост. Еркерите и дълбоките стрехи на четирискатните покриви са недвусмислени реплики на традиционната балканска къща. Контрастите между различните обеми, третирани различно - с каменна облицовка и бяла гладка мазилка, създават допълнителна динамика на композицията.
From the 'Velchova Zavera' square, the volume with the main entrance is 4-5 storey high, but crawling on the river bank, on the other side the building is already at 6-8 levels.
The high retaining walls, which impart particular slimness to the complex, are with local stone revetment and lead a dialogue with the opposite medieval fortress. The protruded parts and the deep eaves of the sloped roofs are unmistakable replicas of the traditional Balkan house. 
The contrasts between different volumes treated differently - with stone tiling and white smooth plaster, create additional dynamics of the composition.


Ключов момент в сюжетното развитие  на сградата представляват мощният вертикален обем на стълбата - като връзка между всички нива с различни функции, и ресторантът - с панорамна тераса, откриваща широк поглед към меандрите на река Янтра и към извора на родолюбиво вдъхновение - хълма Царевец.
В ресторанта не липсва характерната за онзи период декоративна украса с части от предмети на традиционния местен бит, като дърворезбени мебели, грънчарски аксесоари, камина, арки, сграфито пано с подходящ сюжет. 
A key moment in the storyline structure of the building is the powerful vertical staircase volume - as a connection between all levels with different functions, and the restaurant with a panoramic terrace, revealing a wide view towards the meanders of Yantra River and to the spring of patriotic inspiration - the Hill of Tsarevets.


  


Надвиснал мощно над реката, хотелът претворява безусловно талантливо кредото на органичната архитектура и духа на къщата над водопада на Франк Лойд Райт.
Hanged powerfully over the river, no doubt the hotel transforms talentedly the credo of the organic architecture and the spirit of the Falling water villa by Frank Lloyd Wright.
Строежът на хотел "Янтра" е завършен през 1959 г.
В навечерието на откриването му тримата автори на проекта научават за смъртта на Франк Лойд Райт (09.04.1959).
Ентусиазирани от настъпилия априлски повей в доскоро скованата от идеологически клещи родна творческа атмосфера, те поставят паметна плоча в сутерена на сградата с надпис
"В ПАМЕТ НА ФРАНК ЛОЙД РАЙТ".
The construction of 'Yantra' Hotel was completed in 1959.
On the eve of the opening, the three designers learned about the death of Frank Lloyd Wright (April 9, 1959).
Enthusiastic about the 'April Breeze' as a partial lightening of the native creative atmosphere, which until recently was suffocated by ideological pliers, they put a memorial plaque in the basement of the building with the following inscription:
"IN THE MEMORY OF FRANK LLOYD WRIGHT".
Този таен жест на възторг пред един представител на американската култура е разкрит много скоро и посечен без колебание. 
Освен, че плочата е премахната, тримата архитекти са уволнени от държавния проектантски институт "Главпроект".
След известно изгнание те са възстановени на работа. 
Но случилото се е знак, че свободата на духа е по-скоро декларативна, а творческите полети следва внимателно да се прикриват зад утвърдени идеологеми. 
This secret gesture of respect to a representative of American culture is uncovered very soon and slashed without hesitation. 
In addition to removing the plaque, the three architects are fired by the administration of the state design institute 'Glavproject'.
After some exile, they are restored to work.
But the incident is a sign that freedom of spirit is rather declarative and creative flights should be carefully concealed behind established ideologemes.

Случката ми бе разказана лично от арх. Цветан Коланджиев (30.09.1925 - 12.06.2005), когото интервюирах през 1995 г. във връзка с биографията на арх. Нено Ямантиев. 
Като непоклатима мощна скала арх. Коланджиев седеше тържествено в един фотьойл без да помръдне и бавно, без жестове, премерваше деликатно всяка фраза от своя цветист разказ, сякаш за да бъде всичко точно както някога и да не пропусне нито един автентичен детайл. Съжалявам, че тогава не направих звукозапис.

След промените, през 1990-те години се говореше, че ще възстановят паметната плочаДано паметта за тази паметна плоча от времето на тоталитаризма не потъва в мълчание и забрава.
Любинка Стоилова

This story was told to me personally by Tsvetan Kolandzhiev (Sept. 9, 1925 - June 6, 2005), whom I interviewed in 1995 in connection with the biography of architect Neno Yamantiev.
As an unshakable powerful rock, architect Kolandzhiev was sitting solemnly in an armchair without moving, and slowly, without gestures, he gently measured every phrase of his exuberant narrative as if to be just so and without missing any authentic detail.
I am sorry I did not make an audio record then.
After the 1989 changes, it was said that the memorial plaque from the hotel's basement will be restored, but on-the-spot verification found that the intention had not been realised.
May the memory of this memorial plaque from the totalitarian time not sink into silence and oblivion.
narrated by Ljubinka Stoilova


Четиризвездният Гранд-хотел "Янтра", закупен през октомври 2004 г. от собственика на фирмата "Роял Холидей" Стефан Шарлопов (1962-2018) от предишните собственици РМД "Янтра Турс" и "Интеролимпиконстар" ООД. Проектът за реконструкция и реновиране е на арх. Красимир Джеджев, изпълнен от софийската фирма "Агро Груп Екзат".

The four-star Grand Hotel "Yantra" was purchased in October 2004 by the owner of the company "Royal Holiday" Stefan Sharlopov (1962-2018) from the previous owners, i.e. RMD "Yantra Tours" and "Interolympiconstar" Ltd. The project for reconstruction and renovation was designed by architect Krassimir Dzhedzhev and elaborated by the Sofia company "Agro Group Exat".
No comments:

Post a Comment