Wednesday, April 5, 2017

The ICOMOS Guardians of Heritage, Seekers of Meaning / Пазителите на наследството и търсачи на значения от ИКОМОС

Florence, 30-31 March, 2017
Forum of Participation for the G7 of culture in Florence: 
Heritage and Sustainability in the SDGs 2030 
with an exhibition
SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITY
Complex of SS.ma Annunziata, Piazza dell’Annunziata Florence 

In parallel with G7 Culture meeting in Florence, ICOMOS, in its role of advisory body for UNESCO, together with ICCROM and IUCN, brings together experts, mayors, public administrations, associations and civil society for the implementation of United Nations 2030 objective on Sustainable Cities and Communities. 
The main goals are the promotion and the strengthening of ICOMOS Italy, the realization of concrete actions for the protection of endangered areas and the struggle against climate change and hydrogeological risks and migration crisis. These objectives will be persecuted by recognizing the legitimacy and responsibility of protection associations and communities. The new perspective is to overcome the monumental approach to Heritage by reaffirming the centrality of peoples in its realization and management. A model based on inclusiveness, maintenance, landscape beauty, healthy nutrition, whole-chain traceability, recycling, knowledge and local self valorization by focusing on human values is proposed. 
The discussion will be organized into working groups for the developing of good practices. Agreements between organizations and institutions will be signed to give legitimacy and voice to the enormous richness of associations and movements and to propose concrete actions for cities and communities affected by the earthquake and the areas at risk. In those areas the paradigm shift is not to separate the urgent intervention to provide houses immediately from environmental and social sustainability. 
Buildings, DIY even, shall nonetheless combine water and energy-saving technologies and urban value. The recover shall avoid aggressive restoration and promote the re-use of buildings by the time they are secured, through the allocation of sums to populations for welcoming, education, and labour.
The location choose for the Forum, the Complex of SS. Annunziata, retains a high symbolic value: sacred space and cradle of creation. Synthesis of spirituality and identity of Florence, it represents the entire Florentine Renaissance, as was elected by the most eminent artists of that time, including Leonardo, Michelangelo, Andrea del Sarto, Pontorno, Giambologna, as working siege and location for the creations of some of their masterpieces. Guarded by the “Servi di Maria” Order, who founded it in 1250, the Complex is an example of how community creates and preserves the city through the centuries. In the SS. Annunziata cloister, prototypes intended as gift to earthquake-affected areas will be exhibited to the public. Пазителите на наследството и търсачи на значения от ИКОМОС

Флоренция, 30-31 март 2017 г.
Форум с участието на Г-7 в културата на Флоренция
Наследство и устойчиво развитие според целите на Agenda 2030 
с изложба
РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТ
Комплекс на Сантисима Анунциата, Пиаца дел Анунциата, Флоренция

Успоредно със срещата на G7 в областта на културата, ИКОМОС в ролята си на консултативен орган на ЮНЕСКО, заедно с Международния център за изучаване, опазване и реставрация на културни ценности (ICCROM) и Международния съюз за опаване на природата (IUCN), обединява експерти, кметове, публини администрации, сдружения и гражданското общество за осъществяване на целите на АГЕНДА 2030* на ООН за устойчиви градове и общности.
Основните цели са насърчаването и укрепването на ИКОМОС Италия, реализирането на конкретни действия за защита на застрашените зони и в борбата срещу промените в климата, хидрогеоложките рискове и миграционната криза.

Тези цели ще бъдат преследвани чрез признаване легитимността и отговорността на сдруженията и ощностите за защита и опазване.
Новата перспектива е да се преодолее монументалния подход към наследството като се потвърди централното място на хората при реализацията и управлението му. Предлага се нов модел, безиран на прибощаването, поддръжката, красотата на пейзажа, здравословното хранене, проследяването на цялата верига на рециклирате, знания и местна самооценка чрез фокусиране върху човешките ценности.
Дискусията ще се проведе в работните групи за развиване на добри практики.
Споразумения между организации и институции ще бъдат подписани за да се даде легитимност и гласност на огромното богатство на асоциации и движения, и да се предложат конкретни действия за градовете и общностите, засегнати от земетресения, и областите в риск.
В тези области смяната на парадигмата е не да се отдели спешната намеса за непосредствено осигуряване на къщите от екологичната и социална устойчивост.
Сградите, дори и тези от типа "направи сам", трябва въпреки всичко да съчетават водно- и енерго- спестяващи технологии и урбанистична стойност.

Възстатновяването трябва да избягва агресивната реставрация и да насърчава повторното им използване след като са обезпечени чрез насочването на финанси към населението за посрещане на посетители, образование и заетост.

Мястото, избрано за форума - Комплексът на Сантисима Анунциата, е с висока символична стойност: свещено пространство и люлка на творчество.
Синтез на дохувността и идентичността на Флоренция, той представя целия Ренесанс на Флоренция, избрана от най-известните художници от онова време като Леонардо, Микеланджело, Андрея дел Сарто, Понтомо, Джамболоня, за работна среда, където творят някои от своите шедьоври.
Пазен от Ордена "Серви ди Мария", който го е основал през 1250 г., комплексът е пример за това как общността е създала и опазила града през вековете.
Прототипи, изработени като дарове за районите, засегнати от земетресения, ще бъдат изложени пред обществеността в манастира на СС. Анунциата.

*see also Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

No comments:

Post a Comment