Wednesday, March 21, 2012

2012 WORLD MONUMENTS FUND/KNOLL MODERNISM PRIZE

CALL FOR NOMINATIONS !
http://www.wmf.org/modernism-prize/call-nominations

World Monuments Fund invites nominations for the 2012 World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize. The Prize will be awarded in fall 2012 to a design professional or firm in recognition of innovative design solutions that preserved or saved a modern landmark at risk. The Prize was established to raise public awareness of the contribution modernism makes to contemporary life, the important place modernism holds in the architectural record, and the influential role that architects and designers play in preserving modern heritage. Projects that enhanced a site’s architectural, functional, economic, and environmental sustainability while benefiting the community are encouraged. Nominated projects must have been completed in the last five years.

NOMINATION MATERIALS:
• A narrative description (up to 500 words) of the preservation project and the modern landmark’s significance
• Six photos of the modern landmark (three before and three following completion of the project)
• Name and contact information for the nominator
• Name and contact information for the for the nominated design professional or firm
• Other relevant information (news articles, reviews, etc).
THE PRIZE
• A cash honorarium of $10,000
• A Knoll® Barcelona® chair
• Round-trip airfare and hotel accommodations in New York City to attend an awards dinner and present the project at a lecture at the Museum of Modern Art
• Media promotion of the winning project by the WMF Communications Department

DEADLINE
The deadline for nominations is July 31, 2012.
SELECTION PROCESS
An independent jury of architectural scholars, conservators, and professionals in related fields will select the prizewinner. The jury is chaired by Barry Bergdoll, Philip Johnson Chief Curator of Architecture & Design, The Museum of Modern Art, New York, NY. For more information about past juries and the 2008 and 2010 winners of the World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize,
visit www.wmf.org/modernism.

SUBMISSIONS OF NOMINATIONS
modernism2012@wmf.org

or send to:
World Monuments Fund
Attn: WMF/Knoll Modernism Prize
350 Fifth Avenue
Suite 2412
New York, NY 10118
fax: (+1) 646-424-9593

Look at the renovated and recently reopened Villa Tugendhat by Ludvig Mies van der Rohe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BzlcsDUi1bcJ:www.tugendhat.eu/en/+&cd=6&hl=bg&ct=clnk&gl=bgНАГРАДА НА ФОНДАЦИЯТА ЗА СВЕТОВНИ ПАМЕТНИЦИ
НАГРАДА НА КНОЛЛ ЗА МОДЕРНИЗЪМ за 2012 г.
ПОКАНА ЗА НОМИНАЦИИ

ФОНДАЦИЯТА ЗА СВЕТОВНИ ПАМЕТНИЦИ очаква номинации за наградата ЗА МОДЕРНИЗЪМ на фирмата КНОЛЛ за 2012 г.

Наградата ще бъде връчена на проектиращ специалист или фирма като признание за иновативни проектни решения, които опазват или спасяват забележителност на модернизма в риск. Наградата бе учредена за да повиши общественото убеждение в приноса на модернизма за съвременния живот, за важното място, което модернизмът заема всред архитектурните паметници, и влиятелната роля, която играят архитектите и дизайнерите за опазване на модерното наследство. Очакват се проекти, които подсилват устойчивостта на модерната забележителност в архитектурен, функционален, икономически аспект и по отношение на околната среда като полза за обществото. Номинираните проекти за консервация и реставрация трябва да са изпълнени през последните 5 години.

MATЕРИАЛИ ЗА НОМИНАЦИЯТА:
• Словесно описание (до 500 думи) на проекта за опазване и на значимостта на избраната модерна забележителност;
• Шест снимки на модерната забележителност
(3 преди и 3 след изпълнението на проекта за консервация и реставрация);
• Имена и информация за контакти на номиниращия;
• Имена и информация за контакти на проектиращия специалист или фирма;
• Друга информация (статии, представяния и т.н.).

HАГРАДАТА
• Хонорар в брой - $10,000
• Масто в Knoll® Barcelona®
• Пътуване със самолет до гр. Ню Йорк и обратно и нощувки в хотел за участие във вечерята за награждаването и представянето на проекта на лекция в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк.
• Промоция в медиите на наградения проект от отдела по комуникации към Фондацията на световните паметници (WMF).

СРОК – 31 юли 2012.

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА
Независимо жури от учени – архитекти, консерватори, и практикуващи специалисти в съответните области ще избере наградения победител. Журито се председателства от Barry Bergdoll, Главен куратор за архитектура и дизайн на Отдела „Филип Джонсън” към Музея за модерно изкуство в Ню Йорк. За повече информация за предишни журита и наградените през 2008 и 2010 г. – посетете сайта www.wmf.org/modernism.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОМИНАЦИИТЕ
за България
БНК на ИКОМОС -
представител за наследството на ХХ в.
20c.arch.bg@gmail.com

Ето как е реставрирано и социализирано
МОРСКОТО КАЗИНО в Бургас като Културен център
от Общината в Бургас със средства по ОПРР 2007-2013 на ЕК през 2011 г.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://sofiazanas.blogspot.com/2011/03/blog-post_27.html


Предложения за България могат да се изпращат на
20c.arch.bg@gmail.com

No comments:

Post a Comment