Monday, April 19, 2021

Докомомо България и опазването на културното наследство на ХХ век

Docomomo Bulgaria and the safeguard
of the cultural heritage of the 20th century


Честит Международен ден
на опазването на паметниците на културата и забележителните места!
По този повод – eто един спомен отпреди почти 20 години, посветен на дейността на ДОКОМОМО Интернешънъл и на До.Ко.Мо.Мо. България.

През 2002 г. Българският национален комитет на ИКОМОС предложи на тогавашната формация на До.Ко.Мо.Мо. България да отбележат съвместно 18 април - Международния ден на опазване на паметниците на културата и забележителните места, тъй като 2002 г. бе определена като година за опазване архитектурното наследство на ХХ век.

Освен двете доброволни професионални неправителствени организации - БНК
на ИКОМОС и ДО.КО.МО.МО. България, за пълноценно осъществяване на идеята бяха привлечени като съорганизатори Съюза на архитектите в България, Обединението "Сдружени софийски архитекти" и професионалното списание "Архитектура".

За автори на изложбата в съдържателен план бяха определени членовете на  ДОКОМОМО България:
Петър Йокимов, Любинка Стоилова, Добрина Желева-Мартинс, Валентина Върбанова, Галина Иванчева, Юлия Радославова, Миряна Йорданова, Искра Дандолова.
Те решиха да отбележат 18 април и да ознаменуват 10-годишния юбилей в дейността на ДОКОМОМО Интернешънъл (основана през 1989-1990 г.)
като представят и своето участие в дейността на международната организация (от 1994 г.) чрез подготовка на регистрационни карти за обекти на модерната архитектура, участие в международни конференции и публикации, алармиране за обекти на Модерното движение в риск в България. 

При разпределение на физическите и финансови отговорности по подготовката,

участието на САБ бе да предостави изложбена зала в Централния дом на архитекта. 

Обединението "Сдружени софийски архитекти" се отзова радушно с офис за подготовката и малка финансова подкрепа за закупуване на картони. Участието на БНК на ИКОМОС се състоеше в ангажимент за разгласяването на събитието и привличане фирмата на негов член като спонсор (арх. Константин Пеев) за размножаване на част от материалите. Участието на списание "Архитектура" бе да предостави свои броеве, в които са публикувани статии, посветени на модернизма на ХХ век. 

За консултант бе привлечен проф. д-р арх. Христо Анастасов, почетен член на ДОКОМОМО България.
А за рецензент на работата на ДОКОМОМО България бе поканена проф. д-р арх. Рашел Ангелова - Член на Управителния съвет на БНК на ИКОМОС и член на един от международните научни комитети на ИКОМОС.

В последния момент, когато издложбата бе вече обявена, се оказа, че по същото време всички зали в Центалния дом на архитекта са предоставена срещу наем. 

Единственото свободно място, където можеха да се подредят таблата, бяха доста ограничените по площ стени на стълбата от входа до втория етаж на сградата и пространството пред кабинетите на Председателя и Зам. Председателя на САБ. 

Дизайнът и аранжирането на таблата бяха осъществени в дома на координаторите на ДОКОМОМО България.

 Въпреки перипетиите, архитектурната колегия бе запозната с пионерската дейност по опазване произведенията на Модерното движение в архитектурата. 
След 30 години съществуване на
DOCOMOMO International и активна дейност на неговитe членове от България, културното наследство на модерната архитектура вече е ценност не само за част от архитектите в България, но и за по-широки кръгове от ценители. 

Таблата могат да се видят на
https://www.academia.edu/31076910/Архитектурната_среда_на_ХХ_век_Architectural_Environment_Of_The_20th_Century 

Споменът написа Л.С.


********

On
 the occasion of April 18th, The International Day for Preservation of Cultural Monuments and Sites, here is a memory from almost 20 years ago, dedicated to the activities of DOCOMOMO International.

In 2002, the Bulgarian National Committee of ICOMOS proposed to the group of Do.Co.Mo.Mo. Bulgaria of the time to jointly celebrate April 18th as the entire year of 2002 was designated to the safeguard of the architectural heritage of the twentieth century.

T
he two voluntary professional non-governmental organizations, namely BNC of ICOMOS and Do.Co.Mo.Mo. Bulgaria, decided that for the full implementation of the idea it was necessary to involve as a co-organizers the Union of Architects in Bulgaria (UAB), the Society "Associated Sofia Architects" and the professional journal "Architecture".

The members of Do.Co.Mo.Mo. Bulgaria were appointed as authors of the exhibition’s contents, as follows: Petar Iokimov, Ljubinka Stoilova, Dobrina Zheleva-Martins, Valentina Varbanova, Galina Ivancheva, Julia Radoslavova, Miriana Jordanova, Iskra Dandolova.
Prof. Dr. Arch. Hristo Anastasov, a honorary member of Do.Co.Mo.Mo. Bulgaria was associated as a consultant. For a reviewer of the entire work of DoCoMoMo Bulgaria was invited Prof. Dr. Arch. Rachel Angelova, who was a Member of the Management Board of BNC of ICOMOS and a member of one of the International scientific committees of ICOMOSThe team decided to celebrate April 18th by commemorating the 10th anniversary of DOCOMOMO International (founded in 1989-1990), as well as by presenting their activities within the international organization (since 1994) through the preparation of register fiches for objects of Modernist architecture, participation in international conferences and publications, alarming about
objects of the Modern Movement in Bulgaria at risk.

When allocating the physical and financial responsibilities for the preparation, U
AB's participation was to provide an exhibition room at the Central Home of Bulgarian Architects. The Associated Sofia Architects responded warmly with an office for the preparation meetings and small financial support for the purchase of the exhibition panels. The participation of BNC of ICOMOS consisted of a commitment to popularize the event and attract the company of one of its members (Konstantin Peev) as a sponsor for the reproduction of some photos

At the last moment, it turned out that
all exhibition rooms at the Central Home of Bulgarian Architects had been booked for rent within the set time of the already announced exhibition.

The design and arrangement of panels were carried out at the home of the coordinators of Do.Co.Mo.Mo Bulgaria.

The
only free areas where the exhibition panels could be arranged were the narrow walls of the staircase from the entrance level to the second floor of the building and around the offices of the President and Vice President.

The benefit was that all visitors had to observe the exhibition panels while they passed up and down the stairs. Despite the vicissitudes, the Bulgarian Architects were acquainted with the pioneering work of safeguarding the Modernist architecture.

After 30 years of existence of DOCOMOMO International and the activities of its members in Bulgaria, nowadays the cultural heritage of the Modern Movement is of high value not only for architects, but also for a wider circle of connoisseurs in Bulgaria.

The panels might be seen on
https://www.academia.edu/31076910/

Narrated by L.S.

1 comment:

  1. Това Благоевград ли е? Страхотен град!
    ♥ ☞ B LOVE GRAD

    ♥ ☞ P LOVE DIV

    ReplyDelete