Saturday, July 12, 2014

Пепи Йокимов (12.08.1935 - 11.07.2014). СБОГОМ
1959          дипломиран архитект, Факултет по архитектура, Висш инженерно-строителен институт (днес Университет по архитектура, строителство и геодезия – УАСГ), София.
1959-61    проектант, НИППИ “Водпроект”, София, България.
1961-62    инвеститорски контрол, ГТП “Домашни потреби”, София.
1962-66    проектант, групов ръководител, ВПО “Синпроект”, София.
1966-68    проектант, ДП “Булгарконсерв”, София.
1968-69    проектант, ИПП “Главпроект”; Преподавател по “теория на архитектурното проектиране”, Техникум по художествени занаяти, София.
1969-72    проектант, Управление “Архитектура и градоустройство” (УАГ), София.
1972-89   научен сътрудник, Институт по теория и история на градоустройството и архитектурата (ИТИГА), БАН, София.
1975-88    Експерт-оценител към Националния институт за паметници на културата, МК;
1989-2004 ст. н. с. ІІ ст., ИТИГА (от 1996 Център архитектурознание), БАН, София.
1992-95         Ръководител на групов изследователски проект, финансиран от Higher Education Support Programme, Централно-европейски университет, Прага, РЧехия.
1994-2000   Ръководител на групов изследователски проект, финансиран от Национален фонд “Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката, София, България с документални изложби в София.
1995         Тримесечно посещение по покана на Международния архив на жените в архитектурата,  
               Архитектурен факултет, Вирджинийски политехнически институт и щатски университет (Virginia Tech), Blacksburg, VA, USA.
1998-2001   Член на Наоционалния Съвет за опазване паметниците на културата, - консултативен орган към Министъра на културата.

Специализация     Основна област 
      Теория и история на архитектурата, ХІХ – ХХ в.; История на българската архитектура, ХІХ - ХХ в
Други области и интереси
Сравнителна балканска архитектурна история/културология.
Съставителство и организиране на изложби.
Оценка и опазване паметници на културата, 
културен туризъм.
Награди, почести, стипендии, членство в професионални общности
      Стипендии:
1992-95    Централно-европейски университет, Прага, РЧехия.
1994-2000    Национален фон “Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката, България.
1997-99    Национален фон “Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката, България.
1997-2000   Институт “Отворено общество”, Прага, РЧехия.

Членство:
1965 и сл. Съюз на архитектите в България (САБ), София, България.
1992-2005 Председател на Дружество “Архитектурна наука и образование”, Асоциация на софийските дружества на архитектите, САБ.                                                                                                
1994-2001 Съ-основател и координатор на ДОКОМОМО Българиясекция към международната неправителствена организация ДОКОМОМО Интернешънъл, със седалище в Делфт, Нидерландия.
2001 и сл.Член на ДОКОМОМО България към ДОКОМОМО Интернешънъл, със седалище в Париж, Франция;
2001 и сл.Съюз на учените в България, секция "История".                                                                                                      
2006  и сл.Български национален комитет на ИКОМОС.
2007-2010   Член на постоянната комисия по научна, издателска и информационна дейност на Съюза на архитектите в България.
2009-2012 Индивидуален член на ДОКОМОМО Интернешънъл, със седалище в Барселона, Испания.
2012-2014 Представител на БНК на ИКОМОС в Международния научен комитет на ИКОМОС за наследството на ХХ век.

 Избрани публикации

Йокимов, П. (осн. текст), Л. Стоилова (бележки), Сецесионът и българската архитектура, С., ИК “Арх & Арт”, (2005). 
Коева, М., П. Йокимов, Л. Стоилова, Църковната архитектура в България. От средновековието до средата на ХХ в. Архитектура. История. Библиография. С., АИ "Проф. М. Дринов", (2002): Глава в съавторство с Л. Стоилова (с. 385-512).
2004-05    Самостоятелни биографични статии (4 бр.) в корпус AKL - Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Fndd. & co-pub. by Günter Meißner, 1991 ff.; Book-Edition, ca. 100 vols., approx. 650 pages, K. G. SAUR Verlag, Leipzig-München,  Vol. 39, 40, ff.  (2004-2005) [на немски. ез.]
Йокимов, П., “"Националният романтизъм в архитектурата на София след Освобождението в контекста на европейските архитектурни процеси", - B: София и нейните образи (Компакт диск - Сб. материали от симпозиум с международно участие, Съст.: Д. Желева-Мартинс и кол.), С., (2004): 69-78, с 20 ил.
Stoilova, L., P. Iokimov, "The Search for Identifiably Native/National Architecture in Bulgaria at the End of the 19th and During the Early 20th Century" (на англ. език), In: GENIUS LOCI. National and Regional Developments in European Architecture 1880-1940, Международен симпозиум, Букурещ, Румъния, 23-25.04.1999, Bucharest, (2002): pp. 96-105.
Stoilova, L., P. Iokimov, "Sofia", CENTROPA, A Journal of Central European Architecture and Related Arts, Vol. 1, Nr. 1 (January 2001): 44-53 (на англ. език).
Iokimov, P., Самостоятелни биографични статии (4 бр.), In: Dizionario dellArchitettura Moderna del XX Secolo, Torino-London (2000-2001) [Речник на съвременната архитектура на ХХ век, на италиански език].
Йокимов, П., “Архитектурата на софийската елитна къща” (на бълг. език), В: София – 120 години столица. Юбилеен сборник, София (2000): 475-483.
Стоилова, Л., П. Йокимов, “Софийските минерални бани”, С., сп. Архитектура, 6 (1998): 42-45.
Iokimov, P.,Zwischen Tradition und Akademismus” [Между традицията и академизма], Der Architekt, Zeitschrift. des BDA, Bonn, 1 (Januar 1998): 30-34 (на нем. ез.)
1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005      Съ-съставител на документални изложби и каталози/дипляни към тях.
Iokimov, P.,Die ősterreichische Architekturschule in Bulgarien. Sofia um die Jahrhundertwende”, In: Österreichische Architektur in Sofia um die Jahrhundertwende, Sofia, (1998): 11-15 (Второ преработено издание).
Йокимов, П.,Архитектурата на градската къща във Враца 1878-1918”, В: Архитектурата на Враца (Сб.), Враца, (1997), (50 стр. текст и ил.). 
Йокимов, П., Архитектурата на градската къща във Враца 1918-1944”, В: Архитектурата на Враца (Сб.), Враца, (1997), (50 стр. текст и ил.).     
Йокимов, П., Градоустройството на Враца от 1878 г. до наши дни”, В: “Архитектурата на Враца” (Сб.), Враца (1997), (25 стр. текст и ил.).                                                                                                                                            
Йокимов, П., Богатата софийска къща от Освобождението до Първата световна война (1878-1920), (Хабилитационен труд), С., ЦИНТИ, (1987).
Йокимов, П., Архитектурата на сградите на управлението в България, 1878-1944”, С., Централен институт за научнотехническа информация (ЦИНТИ), (1987), (152 стр. текст и илюстр.). 
Йокимов, П., Архитектурата на култовите сгради в България, 1878-1944 г., С., Централен институт за научнотехническа информация (ЦИНТИ), (1987), (244 стр. текст и илюстр.).
Йокимов, П., Архитектурата на сградите на образованието, 1878-1944 г., С., Централен институт за научнотехническа информация (ЦИНТИ), (1987), (288 стр. Текст и илюстр.).
Йокимов, П.,Елитното индивидуално жилище в София от Освобождението до Първата световна война (1878-1920)”, В: Архитектурата на България 1878-1944, (Сб.), С., БАН, (1976): 66–81;                            
Йокимов, П., С. Ковачевски, “Архитектурните конкурси (1878-1944)”, В: Архитектурата на България 1878-1944, (Сб.), С., БАН, (1976): 206-236.
1995-96, 2004 Статии за регистрация на паметници на модерното движение в България в Архива/Регистър на DOCOMOMO International – 24 регистрационни карти на англ. ез.
1992              Гост-съставител и съ-редактор  на сп. Архитектура, 3-4 (1992). Избрани участия в изложби
2007             ARCHITEKTONISCHE FRAGMENTEBULGARIEN АРХИТЕКТУРНИ ФРАГМЕНТИ: БЪЛГАРИЯ
                  Архитектурнa изложба с каталог и дипляна – съставител в колектив
                  Ringturm Galerie, Vienna, 05-30.11.2007; Организатор: Vienna Insurance Group
2003        СГРАДА В РИСК: Къща Яблански, бул. “Цар Освободител” 18, София
                  Архитектурно-документална изложба с дипляна – съставител в колектив
                  София, Х-то юбилейно международно триенале по архитектура – ИНТЕРАРХ’2003,
                  УАСГ - 17–21.05.2003; Организатор: ДОКОМОМО България, ОП “Стара София”.
2002             АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА на ХХ-ти век
                   Архитектурно-документална изложба с дипляна – съставител в колектив       
                   София, Съюз на архитектите в България – Централен дом, 17.04.–17.05.2002
                   Организатори: Съюз на архитектите в България, DOCOMOMO Bulgaria – българска работна партия към международната организация за документация и консервация на сгради, паметни места и квартали на Модерното движение
1999          ГРАД ВЪРХУ ГРАДА. 120 години от първия регулационен и 60 години от първия градоустройствен план на София -
                   Архитектурно-документална изложба с дипляна – съставител в колектив
                   София, Съюз на архитектите в България – Централен дом, 29.02.–12.03.1999             
1998          АРХИТЕКТУРНИ ФРАГМЕНТИ ОТ СТАРА СОФИЯ
                    Архитектурно-документална изложба с дипляна – консултант
                    София, зала "Архиви", април' 1998
                    Организатори: ГУА при МС, Централен държавен архив, Държавен архив - София

                   ÖSTERREICHISCHE ARCHITEKTUREINFLÜSSE IN SOFIA Um die Jahrhundertwende -
                   АВСТРИЙСКИ АРХИТЕКТУРНИ ВЛИЯНИЯ В СОФИЯ Края на ХІХ - началото на ХХ в.Българо-австрийска изложба с каталог – съставител в колектив 
2000          Прага, Новоместка галерия, 01.11.-29.11. 2000
1998          Виена, Български културен институт “Дом Витгенщайн”, 19.02.-21.03.1998
1997               София, Национален исторически музей, 22.01.-10.03.1997;
                   Организатори: Музей за история на София, Център по архитектурознание-БАН,
Австрийски 
институт за Източна и Югоизточна Европа - Задгранично звено София,
Виенска община
.


No comments:

Post a Comment