Sunday, January 15, 2012

Cultural Heritage Protection in Times of Risk: Challenges and Opportunities

Yildiz Technical University
and
ICOMOS-ICORP (International Committee on Risk Preparedness)
are organizing
an international symposium on
“Cultural Heritage Protection in Times of Risk:
Challenges and Opportunities”
November 15-17, 2012, in Istanbul, Turkey.

The aims of this symposium are:
To contribute towards reducing slow and catastrophic risks in short and long term, by sharing various case studies carried out or planned for mitigating their impacts and developing solutions with the cooperation of professionals working in this area.

To adopt a comprehensive approach that includes all kinds of risks of natural and human origin that threaten/might threaten cultural heritage.

Various themes and topics would include all kinds of direct or indirect risks, including wars and local conflicts, large-scale projects that fail to recognize cultural heritage, effects of mass tourism, legislations and policies and their consequences which sometimes do not consider cultural heritage at all or in limited way are within the scope of the symposium.

For detailed information, please look at:
http://www.har.yildiz.edu.tr


Техническият университет Yildiz
и
ICOMOS-ICORP
(Международният комитет за готовност за посрещане на рискове към ИКОМОС)
организират
международен симпозиум,
посветен на опазването на културното наследство във време на риск
“Cultural Heritage Protection in Times of Risk:
Challenges and Opportunities”
15-17 ноември 2012, в Истанбул, Турция.

Целите на симпозиума са:
Да допринесе за намаляване на бавно-действащите и катастрофичните рискове
в краткосрочен и дългосрочен аспект
чрез запознаване с различни проучвания на конкретни случаи -
провеждани или предвидени за намаляване на рисковите влияния
и разработка на решения в сътрудничество с професионалисти, работещи в тази сфера.

Да се възприеме изчерпателен подход,
включващ всички видове рискове
с човешки или природен произход,
които застрашават/могат да застрашат
културното наследство.

Различните теми могат да включат
всички видове директни и индиректни рискове,
включително войни и локални конфликти;
широкообхватни проекти, които
не успяват да разпознаят културното наследство;
за ефектите на масовия туризъм;
за законодателствата и политиките, и техните последици,
които понякога пренебрегват
изцяло или частично културното наследство.

За подробна информация:
http://www.har.yildiz.edu.tr

No comments:

Post a Comment