Българските архитектки между двете световни войни. Образование и социален статус на пионерките

Стоилова, Л.
“Българските архитектки между двете световни войни. Образование и социален статус на пионерките”,
В: Граници на гражданството: Европейските жени между традицията и модерността (Сб. материали от международна конференция, Съст.: К. Даскалова, Р. Гаврилова),
С., (2001): 280-301.

STOILOVA, Ljubinka
"Women in Bulgarian Architecture Between the World Wars"
In:
LIMITS OF CITIZENSHIP:
European Women Between Tradition and Modernity
(Eds. Krassimira Daskalova, Raina Gavrilova),
Sofia, 2001, pp. 280-301.